Werkwijze ruimtelijke planinitiatieven

Als u een idee hebt over een ruimtelijke ontwikkeling, dan gelden daarvoor bepaalde spelregels. 1 van die spelregels is dat als uw ideeën of plannen door ons in behandeling worden genomen, we daarover met u als initiatiefnemer afspraken maken over de kosten die wij daarvoor in rekening brengen. 

Daarnaast leggen wij in het kort aan u uit wat onze werkwijze is bij ideeën en planinitiatieven waarvoor uiteindelijk een planologisch besluit, zoals een herziening van het bestemmingsplan, nodig is.

Kostenverhaal volgens de wet ruimtelijke ordening

De Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat een gemeente verplicht is om kosten te verhalen voor bepaalde ruimtelijke planontwikkelingen. Het kostenverhaal wordt geregeld via het sluiten van een exploitatieovereenkomst. Indien het kostenverhaal niet via een overeenkomst kan worden geregeld, kunnen wij besluiten een exploitatieplan vast te stellen. In dat geval vindt het kostenverhaal plaats bij het verlenen van een omgevingsvergunning.

De ruimtelijke ontwikkeling kan leiden tot aanpassing van bestaande openbare ruimte. Het kan ook leiden tot aanleg van nieuwe openbare ruimte, zoals een nieuwe ontsluitingsweg, een rotonde, parkeerplaatsen, kabels en leidingen, waaronder riolering, verlichting en groenvoorzieningen. Dergelijke kosten maken deel uit van de ruimtelijke ontwikkeling en worden niet door ons gefinancierd. Onderdeel van het kostenverhaal is ook de doorbelasting van door ons te maken uren voor producten die worden geleverd om een ruimtelijk planinitiatief van idee tot realisatie te brengen.

Hebt u een idee?

Een ruimtelijke ontwikkeling komt niet zomaar tot stand maar begint met een idee.

Hebt u een idee of een schetsplan neem dan contact met ons op om een afspraak te maken. Tijdens dat gesprek bespreken we uw idee en bepalen wat nodig is voor de start. We noemen dit de pre-initiatieffase. Het college van burgemeester en wethouders zal aangeven of zij uw idee of schetsplan in beginsel interessant vindt om verder uit te (laten) werken. Als dat het geval is, dan maken wij afspraken met u over verdere stappen die nodig zijn om het idee uit te werken tot een concreet plan. We leggen die afspraken vast in een intentieovereenkomst. Bij verdere stappen komen we vervolgens tot een exploitatieovereenkomst.