Riolering

Wij zijn verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel (met de daarin opgenomen gemalen, pompen en bergbezinkbassins) in het openbare gebied.

Wij verzorgen ook de aanleg van rioolaansluitingen vanaf de perceelgrens tot op het openbare rioolstelsel..

U kunt aansluiting aanvragen voor de afvoer van het (huishoudelijk) afvalwater, hemelwater en drainagewater,  De voorwaarden en aansluitkosten kunt u lezen in de Uitvoeringsregels Rioolaansluiting (pdf, 103 KB) en de Verordening Rioolaansluitrecht.

Ligt er een sloot of watergang naast uw perceel dan kunt u het schone regenwater en drainagewater hierop lozen zodat dit het rioolstelsel niet belast. De voorwaarde is dat de leidingdiameter 125  mm of kleiner is.  Bij leidingdiameters groter dan 125 mm bent u verplicht een vergunning aan te vragen bij het waterschap Scheldestromen.

Het is verboden zelf te graven in de openbare ruimte.

Inloggen met DigiD Rioolaansluiting aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Rioolaansluiting aanvragen

Kosten

Rioolaansluiting

De aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel (rioolaansluitrecht) kost eenmalig (per aanvraag) € 122,20.

Bij een verplichte aansluiting van huishoudelijk afvalwater ontvangt u ter informatie vooraf een prijsopgave.
Voor overige, niet verplichte aansluitingen ontvangt u een offerte waarop u schriftelijk akkoord moet geven. Pas hierna wordt de aansluiting gemaakt.
Voor de huisaansluiting op uw eigen terrein moet u zelf opdracht geven.

Kosten Rioolheffing

De bedragen van de rioolheffing en maatstaf van de heffing voor eigenaren en gebruikers van het perceel kunt u lezen in de Verordening rioolheffing, en op de website van de Samenwerking Belastingen.

U bent verantwoordelijk voor verstopping van de huisaansluiting op eigen terrein.
De gemeente is verantwoordelijk voor het gedeelte dat op gemeentelijk eigendom ligt.
Wanneer de huisaansluiting door verkeerd gebruik verstopt raakt voorbeeld door de lozing van vet, specie, hygiënische doekjes en dergelijke zijn de kosten voor ontstopping c.q. reparatie van het gemeentelijk gedeelte van de huisaansluiting voor uw rekening.

Wat kunt u zelf doen bij verstopping van de huisaansluiting?

  • Door opgraven van het ontstoppingsputje op/nabij de erfgrens kunt u bepalen waar de verstopping zit.
  • Staat het ontstoppingsputje droog dan bevindt de verstopping zich op eigen terrein en dient u zelf actie te nemen om de verstopping op te heffen.
  • Staat er water in het ontstoppingsputje dan bevindt de verstopping zich op gemeentegrond en zal de gemeente na uw melding actie ondernemen om de verstopping op te heffen en de oorzaak van de verstopping vast te stellen.
  • Bovenstaande situatie moet u aantonen door middel van een foto voordat de ontstoppingswerkzaamheden aanvangen.

Melden van rioolverstopping, stank, wegverzakking, storingen aan rioolgemalen en wateroverlast

  • Klachten zoals stank of verzakking van de openbare weg kunt u aan ons melden via de Servicelijn op 0111-452111
  • Bij rioolverstopping dient u eerst bovengenoemde stappen te doorlopen voordat u contact opneemt met onze Servicelijn. De Servicelijn is hiervoor overdag en buiten kantooruren bereikbaar op 0111-452 111.
  • Een  storing aan een rioolgemaal kunt u altijd  doorgeven via telefoonnummer 06 53 81 55 00. Dit nummer is 24/7 bereikbaar.

Wateroverlast

Bij extreme neerslag is het mogelijk dat een aantal straten blank komen te staan. Bij de Vlakestraat, Wielingenstraat en Volkerakstraat in Zierikzee zijn  bewust niet bol, maar juist hol zijn gelegd met in het midden ‘infiltratieblokken’. Het riool wordt hierdoor ontlast  tijdens een grote regenbui. Deze straten komen dan blank te staan en na verloop van tijd zakt het water weg door deze blokken. Alleen wanneer het water langer dan circa twee uur na de neerslag blijft staan, is het zinvol een bij ons een melding te doen.

Inloggen met DigiD Onderhoud of overlast melden Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Onderhoud of overlast melden

In het beleidsplan 'Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2022-2026' leest u hoe de gemeente uitvoering geeft aan wettelijke watertaken. Dit betreft afvalwater, hemelwater en grondwater.

Een duurzame watereconomie vraagt om een duurzaam, ecologisch verantwoord, watersysteem. Een goed functionerend afvalwatersysteem is daarin een essentiële schakel.