Wat doen de hulpverleningsdiensten en overheden

Het voorkomen of beperken van risicovolle situaties

De overheid zorgt met wet- en regelgeving dat risico’s waar mogelijk voorkómen of anders zo beperkt mogelijk gehouden worden.

Het voorkomen en beperken van risicovolle situaties is niet alleen een taak van de overheid. De maatschappij in het algemeen en bijvoorbeeld bedrijven met gevaarlijke stoffen in het bijzonder hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid. Waar mogelijk houdt de overheid hier toezicht op met controle en - waar nodig - wetshandhaving.
Ook iedere individuele burger kan bijdragen aan het voorkomen of beperken van rampen en zware ongevallen.

Het bestrijden van rampen en zware ongevallen

Op grond van de Wet Rampen en Zware ongevallen moet elke gemeente voor haar grondgebied een rampenplan opstellen. Het rampenplan is te karakteriseren als een organisatieoverzicht en een waarschuwings- en afsprakenschema voor het optreden tijdens een ramp of zwaar ongeval. Het rampenplan van de gemeente Schouwen-Duiveland (pdf, 119 KB) is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 28 juni 2005. 

Artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen omschrijft een ramp of zwaar ongeval als een gebeurtenis:

  • waardoor een ernstige verstoring van de veiligheid is ontstaan, waarbij het leven en de gezondheid van vele personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate worden bedreigd of geschaad, en
  • waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

De rampenbestrijding is in Zeeland opgedeeld in 32 processen. Afhankelijk van het type ramp kunnen meerdere processen geactiveerd worden en wordt de rampenbestrijdingsorganisatie opgebouwd. In het rampenplan staan de taken en verantwoordelijkheden omschreven. Naast de brandweer, politie en de geneeskundige diensten vormt de gemeente bij rampen en zware ongevallen de vierde pijler in de rampenbestrijding. Ook de Waterschappen en Rijkswaterstaat hebben taken en verantwoordelijkheden bij rampenbestrijding. Sinds 1 juli 2006 is de samenwerking georganiseerd in de Veiligheidsregio Zeeland. Uiteraard zijn naast deze organisaties nog vele anderen die een belangrijke rol hebben bij het bestrijden van de gevolgen van rampen en zware ongevallen. Ook van de bevolking zelf wordt een zekere mate van zelfredzaamheid en naastenhulp verwacht.