Stimuleringsregeling voorkomen van en/of acteren op eenzaamheid onder ouderen 2022 en 2023

Het college van Burgemeester en Wethouders, gelet op

 • Het raadsbesluit d.d. 30 september 2021 (zaaknummer 451080 - Plan stimulering en ondersteuning jongeren,ouderen en kwetsbare groepen)
 • Het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening 2013; besluit vast te stellen de “Stimuleringsregeling voorkomen van en/of acteren op eenzaamheid onder ouderen 2022 en 2023”.

I Aanduiding van de regeling

De regeling maakt deel uit van het pakket maatregelen dat de gemeenteraad op 30 september 2021 heeft vastgesteld (zaaknummer 451080). Deze regeling is bedoeld om activiteiten/projecten aan te bieden gericht op het (structureel) voorkomen van en/of acteren op eenzaamheid onder ouderen. 

II Tijdvak waarvoor deze regeling geldt

Deze regeling gaat in op 5 april 2022 en geldt voor de jaren 2022 en 2023.

III Indieningsdatum

Aanvragers kunnen gedurende de looptijd van deze regeling een aanvraag indienen of totdat het subsidieplafond is bereikt.

IV Doelgroep

Organisaties, stichtingen, verenigingen en inwoners kunnen een aanvraag indienen. De activiteiten en/of initiatieven zijn gericht op ouderen (65+ jaar) woonachtig in de gemeente Schouwen-Duiveland.

V Wijze van aanvraag, verlening, verantwoording en vaststelling subsidie

 • De aanvraag wordt ingediend door de rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van de stichting, vereniging, organisatie of andere natuurlijk persoon.
 • De aanvrager dient een aanvraag in via de website: 'Subsidie voor activiteiten tegen eenzaamheid ouderen'.
 • In de aanvraag meldt de aanvrager in ieder geval:
  • een omschrijving van de te houden activiteit/project;
  • de periode waarin de activiteit/het project plaats vindt;
  • de wijze waarop de activiteit/het project wordt gepromoot;
  • het bedrag dat wordt aangevraagd.
 • De aanvrager levert bij de aanvraag het volgende aan:
  • Kopie bankpas (van de rekening van de vereniging of natuurlijk persoon).
 • Wanneer er sprake is van een onvolledige aanvraag, krijgt de aanvrager twee weken de gelegenheid om deze volledig te maken.
 • Elke aanvrager ontvangt een beschikking over de aanvraag.
 • De verlening van de subsidie is ook gelijk de vaststelling van de subsidie. Het college kan steekproefsgewijs of naar aanleiding van meldingen controle toepassen.
 • Indien blijkt dat de activiteiten/het project waarvoor subsidie is toegekend, niet zijn uitgevoerd, kan het college de vastgestelde subsidie intrekken.

VI Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt voor 2022 € 60.000. Het niet-bestede budget voor 2022 wordt overgeheveld naar 2023.

VII Verdelingsregels

 • De totale kosten van een activiteit/project komen voor deze subsidie in aanmerking tot een maximum van € 2.500.
 • Een aanvrager van een activiteit/project mag maximaal 2 keer per jaar een aanvraag indienen.
 • Het minimum aantal deelnemers voor een activiteit is 10.
 • Aanvragen voor activiteiten/projecten worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Aanvragen die binnenkomen nadat het subsidieplafond is bereikt, worden afgewezen.
 • Een aanvrager die al subsidie van de gemeente ontvangt, moet in de beschrijving expliciet aantonen waarom de activiteit/het project afwijkend is van de activiteit/het project van de al ontvangen subsidie.

Aldus besloten in de vergadering