Uitvoeringsprogramma handhaving Wabo en Drank en Horecawet

Met het Uitvoeringsprogramma handhaving Wabo en Drank en Horecawet 2020 geeft de gemeente de wijze waarop zij haar handhaving vorm geeft, weer. Het vormt het vertrekpunt van doelmatig, efficiënt, deskundig, integraal handhaven en dit alles in een cyclisch proces. 

Dit alles met als doel een gemeente te zijn waarin mensen veilig en gezond kunnen wonen, werken en recreëren in een aantrekkelijke omgeving.

Het handhavingsprogramma, dat jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld, bevat de activiteiten die de gemeente in het betreffende jaar uitvoert en die moeten leiden tot realisatie van de gestelde doelen. Het programma wordt jaarlijks geëvalueerd door middel van een jaarverslag.

Basis voor het opgestelde handhavingsprogramma vormt onder andere de uitgevoerde probleemanalyse milieuhandhaving, het bouwbeleidsplan en diverse sectorale beleidsnotities (horeca, recreatie evenementen en brandveiligheid).

Handhaving is een continu proces met inbegrip van evalueren en bijsturen

Hierbij geldt steeds:

Samen met de overtreder tot een oplossing komen om overtredingen te beëindigen zonder of met zo min mogelijk juridische procedures.

Echter, dat indien de overtreder niet wenst samen te werken er een lik-op-stuk-beleid gevoerd wordt.