Overzicht organisaties die subsidie verstrekken

Maatschappij, sport en zorg

 • Provincie Zeeland
  Met subsidie kunnen ondernemers en maatschappelijke organisaties activiteiten organiseren zoals een festival of sportmanifestatie. Voor agrarisch natuurbeheer, cultuureducatie en het opknappen van oude woningen stelt de provincie ook subsidie beschikbaar. Gemeenten, ondernemers, stichtingen en particulieren kunnen gebruik maken van subsidieregelingen. Voor meer informatie, kijk op: https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen
   
 • Samenwerkingsfonds Zeeland
  Het Samenwerkingsfonds Zeeland steunt projecten in Zeeland, die eraan bijdragen dat de provincie sociaal en leefbaar blijft. Dat geldt in het bijzonder voor thema’s als: het verlenen van zorg door mantelzorgers of andere vrijwilligers, het leefbaar houden van kleine kernen, het mogelijk maken dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Dit fonds is een samenwerking van: provincie Zeeland, de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) en het Oranje Fonds.De aanvraag loopt via het Oranjefonds. Voor meer informatie, kijk op: https://www.oranjefonds.nl/aanvragen
   
 • Zeeuws Helden Fonds
  Het Zeeuws Helden Fonds is een samenwerking van de provincie Zeeland en het Oranje Fonds. Dit fonds wil een extra duwtje geven aan initiatieven om Zeeland nog socialer te maken.
  Bijvoorbeeld voor het leefbaar houden van kleine kernen, bijdragen dat iedereen onderwijs kan volgen en werk kan vinden. De aanvraag loopt via het Oranjefonds. Voor meer informatie, kijk op: https://www.oranjefonds.nl/aanvragen
 • Stichting Renesse
  Stichting Renesse biedt financiële steun aan initiatieven op het gebied van recreatie, toerisme, cultuur, educatie en sport. Deze steun bestaat meestal uit eenmalige subsidies. Voor meer informatie, kijk op: https://www.stichtingrenesse.nl/financiele-steun
   
 • Stichting Nutsfonds Zierikzee
  Het fonds ondersteunt initiatieven van stichtingen/verenigingen op Schouwen-Duiveland op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en milieu en educatie. Voor meer informatie over de voorwaarden, kijk op: http://www.nutsfondszierikzee.nl/
   
 • Rabobank Oosterschelde
  Rabobank Oosterschelde sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. De bijdrage bestaat uit beschikbaar stellen van mensen, diensten, kennis en/of geld. Voor meer informatie, kijk op: https://www.rabobank.nl/lokale-bank/oosterschelde/sponsoring-en-rabofondsen/
 • Oranjefonds
  Het Oranje Fonds geeft financiële steun aan uiteenlopende projecten, die bijdragen aan het sociale gezicht van Nederland. Het kan gaan om activiteiten voor jongeren, maar ook om bijvoorbeeld investeringen in een opvanghuis. Voor meer informatie, kijk op: https://www.oranjefonds.nl/aanvragen
 • Fonds NutsOhra (FNO)
  Dit fonds is voor initiatieven op het gebied van gezondheidszorg en meedoen aan de samenleving. Het fonds wil de kansen van mensen met een beperking of chronische aandoening vergroten zodat zij mee kunnen doen in de maatschappij. Voor meer informatie, kijk op: https://www.fnozorgvoorkansen.nl/index.php?s=subsidie
 • Stichting Lezen
  Stichting Lezen ondersteunt vernieuwende projecten voor leesbevordering en literatuureducatie. Er is geld beschikbaar voor specifieke doelgroepen en specifieke onderwerpen. Voor meer informatie, kijk op: https://www.lezen.nl
 • Stichting ZIGZAG
  De stichting Zeeuwse Innovatie Groep/Zeeuwse Aanjaag Groep ( ZIGZAG) wil met haar financiële ondersteuning nieuwe economische initiatieven mogelijk maken en werkgelegenheid creëren. Het gaat daarbij vaak om nieuwe ontwikkelingen, die zonder (aanjaag)subsidie niet goed van de grond kunnen komen. Voor meer informatie, kijk op: http://www.zigzagfonds.nl/collectieve-initiatieven/

Cultuur en kunst

 • Provincie Zeeland
  Met subsidie kunnen ondernemers en maatschappelijke organisaties activiteiten organiseren zoals een festival of sportmanifestatie. Voor agrarisch natuurbeheer, cultuureducatie en het opknappen van oude woningen stelt de provincie ook subsidie beschikbaar. Gemeenten, ondernemers, stichtingen en particulieren kunnen gebruik maken van subsidieregelingen. Voor meer informatie, kijk op: https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen
 • Prins Bernhard Cultuurfonds
  Het Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap. Stichtingen, verenigingen en soms ook personen kunnen een aanvraag doen voor financiële ondersteuning. Voor meer informatie, kijk op: https://www.cultuurfonds.nl/aanvragen
   
 • Prins Claus Fonds
  Voor artistiek hoogwaardige initiatieven in (hoofdzakelijk) Afrika, Azië, Oost-Europa, Latijns- Amerika en het Caraïbisch gebied. Ook subsidies voor reiskosten van kunstenaars om internationaal te kunnen exposeren vallen hieronder. Voor meer informatie, kijk op: https://princeclausfund.org/apply
 • Rabobank Oosterschelde
  Rabobank Oosterschelde sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij, bij voorkeur via een samenwerking waarbij twee partijen elkaar steunen. De Rabobank biedt ondersteuning met menskracht, diensten, kennis en/of geld. Als tegenprestatie vraagt de Rabobank om publiciteit, netwerkmogelijkheden of het organiseren van een activiteit. Voor meer informatie, kijk op:
  https://www.rabobank.nl/lokale-bank/oosterschelde/sponsoring-en-rabofondsen/
 • Zeelandia Cultuurfonds
  Het Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap in Nederland. Stichtingen, verenigingen en soms ook personen kunnen een aanvraag doen voor financiële ondersteuning. Voor meer informatie, kijk op: https://www.cultuurfonds.nl/aanvragen
   
 • Stichting Renesse
  Financiële steun is mogelijk voor activiteiten verrichten op het gebied van recreatie, toerisme, cultuur, educatie en sport. Deze steun bestaat in de meeste gevallen uit het verlenen van eenmalige subsidies. Voor meer informatie, kijk op:
  https://www.stichtingrenesse.nl/financiele-steun
 • Stichting Nutsfonds Zierikzee
  Het fonds ondersteunt initiatieven van stichtingen en verenigingen op Schouwen-Duiveland op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en milieu en educatie. Voor meer informatie, kijk op: http://www.nutsfondszierikzee.nl/
 • BankGiroLoterij Fonds van stichting DOEN
  Via deze loterij krijgen initiatieven steun die bijdragen aan het behoud en het toegankelijk maken van cultureel erfgoed voor het publiek.
  Voor meer informatie kijk op: http://bankgiroloterijfonds.doen.nl/
 • Blockbustersfonds
  Dit fonds biedt leningen of garantiebijdragen voor culturele publieksevenementen met een groot bereik. Voor meer informatie, kijk op: http://www.blockbusterfonds.nl
 • Dioraphte
  Dioraphte geeft financiële steun aan projecten en activiteiten op het gebied van muziek, theater, film, dans, literatuur en beeldende kunst. Voor meer informatie, kijk op: https://www.dioraphte.nl/
 • Fonds21 / Kunst en cultuur
  Fonds 21 is een fonds dat bijdraagt aan uiteenlopende kunst- en cultuurprojecten. Voor meer informatie, kijk op: https://www.fonds21.nl/aanvragen
 • Fonds voor Cultuurparticipatie / Jij Maakt het Mee
  Dit fonds ondersteunt experimentele projecten (kunst & cultuur / erfgoed) die bijdragen aan de vernieuwing van de cultuurbeoefening in de vrije tijd. Voor meer informatie, kijk op: https://www.jijmaakthetmee.nl/
 • VSB Fonds / Kunst en Cultuur
  Het VSB Fonds voor kunst en cultuur biedt ondersteuning aan kunst- en cultuurprojecten die eraan bijdragen dat het publiek een bredere kijk op de wereld en meer empathie voor anderen ontwikkelt. Voor meer informatie, kijk op: https://www.vsbfonds.nl/kunst-cultuur
 • Zabawas
  Zabawas ondersteunt projecten gericht op cultuur, natuur, geneeskunde, sport of educatie. Voor meer informatie, kijk op: https://www.zabawas.nl/