Opslag vaste meststoffen

Omschrijving

Er bestaat een mogelijkheid om vaste meststoffen op te slaan op uw agrarisch perceel.

Voor opslag van vaste mest op kopakkers geldt het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Wet milieubeheer.

Bepalingen en voorschriften uit het Activiteitenbesluit

  • de opslag vindt plaats op minimaal 100 meter van geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom en 50 meter van geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom
  • opslag vindt plaats op minimaal 5 meter van de insteek van de sloot
  • als de meststoffen op een onverhard oppervlak worden opgeslagen, moet opslag plaatsvinden op een absorberende laag met een dikte van ten minste 15 centimeter en een organische stofgehalte van ten minste 25 %.
  • contact met hemelwater moet worden voorkomen
  • de absorberende laag moet worden verwijderd als de opslag wordt beëindigd
  • pluimveemest mag alleen worden opgeslagen in een container binnen de inrichting of afgedekte ruimte met ventilatie

Voldoet de opslag aan bovengenoemde voorschriften en gaat het om een opslag van 10 m³ tot maximaal 600 m³ vaste meststoffen, dan maakt u hiervan melding. Een opslag die meer dan 600 m³ bedraagt en of langer dan zes maanden plaatsvindt, is niet geregeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hiervoor moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Hoe werkt het?

Om een melding te doen, klikt u op de knop 'Melden' in het rechtermenu op deze pagina.

Kijk bij Omgevingsvergunning als uw aanvraag niet onder de genoemde voorschriften van het Activiteitenbesluit valt.

Wat kost het?

Aan deze vergunning zijn geen kosten verbonden.