Ontwikkeling en realisatie twee aaneen woningen aan Bosblokdreef 5 te Oosterland

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening.

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft op 9 augustus 2022 een exploitatieovereenkomst gesloten met de initiatiefnemer voor de ontwikkeling en realisatie van twee aaneen woningen aan Bosblokdreef 5 te Oosterland.

Met de exploitatieovereenkomst leggen partijen de voorwaarden vast waaronder de ontwikkeling en realisatie van het woningbouwplan dient te geschieden.

Locatie

De percelen grond met de daarop eventueel aanwezige opstallen gelegen aan en nabij Bosblokdreef 5 te Oosterland, kadastraal bekend gemeente Duiveland, sectie H, nummers 533 en 534.

Hoofdlijnen overeenkomst:

  • De sloop van de bestaande bebouwing op de locatie Bosblokdreef 5 te Oosterland om het perceel vervolgens te bebouwen met twee aaneen woningen.
  • De aan de landschappelijke inpassing van de locatie gestelde voorwaarden.
  • Voor de ontwikkeling en realisatie van het project is het noodzakelijk dat wordt afgeweken van het bestemmingsplan en de gemeente de hiervoor benodigde procedure in gang zet.
  • De gemeente en de initiatiefnemer afspraken hebben gemaakt over de uit het afwijken van het bestemmingsplan eventueel voortvloeiende planschade.
  • Op grond van de gemaakte afspraken tussen de gemeente en de initiatiefnemer het kostenverhaal als bedoeld in artikel 6.12 lid 2 sub a van de Wet ruimtelijke ordening is verzekerd.

Deze zakelijke beschrijving ligt tot en met 14 oktober 2022 (digitaal) ter inzage.

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend