Ontwerpbestemmingsplan Schouwse Valleien Burgh-Haamstede

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Schouwse Valleien Burgh-Haamstede met identificatienummer NL.IMRO.1676.00325BphBH-ON01 van 19 juli 2021 tot en met 30 augustus 2021 voor iedereen ter inzage ligt.

U kunt het digitale ontwerpbestemmingsplan raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook ligt het in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis, waar u het tijdens de openingstijden van het gemeentehuis kunt inzien. In verband met de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, geldt er een aangepaste werkwijze voor het inzien van stukken.

Het plan

Het ontwerpbestemmingsplan ziet op de herstructurering van de bestaande kampeerterreinen van deelgebied Duinrand West en deelgebied Duinrand Oost tot vakantiepark de Schouwse Valleien. Het bestemmingsplan maakt een recreatiebedrijf met maximaal 247 eenheden mogelijk.

Voor deelgebied West is op 15 december 2020 een wijzigingsplan vastgesteld. De overige ontwikkelingen op het westelijk deel zijn mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan 'Kop van Schouwen', inclusief '1e herziening Kop van Schouwen'.

Binnen deelgebied Oost is de realisatie van een gedeelte van de recreatiewoningen niet mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan. Om die reden wordt voor deelgebied Oost een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Omdat sprake is van één project en met samenhangende ruimtelijke effecten is deelgebied West – bij wijze van consolidatie – eveneens opgenomen in dit bestemmingsplan. De planologische, ruimtelijke en milieueffecten worden voor beide deelgebieden gecombineerd beschreven en getoetst.

Reageren

Van 19 juli 2021 tot en met 30 augustus 2021 kan iedereen een zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan. Dit kan digitaal via de gemeentelijke website. Per e-mail is dit niet mogelijk. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Gemeenteraad van Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met Dion van Eenennaam (0111) 452 220.

Procedure

Binnen 12 weken na afloop van de inzageperiode zal de gemeenteraad, met inachtneming van eventuele ingediende zienswijzen, een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Na vaststelling volgt opnieuw een ter inzage legging.

Naar overzicht