Onttrekking aan de openbaarheid van een gedeelte van de Havenkade te Bruinisse

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat het ontwerpbesluit tot het onttrekken aan de openbaarheid van een gedeelte van de Havenkade te Bruinisse vanaf 17 februari 2023 voor de duur van 6 weken ter inzage ligt. Op grond van artikel 9 Wegenwet.

Het betreft het gedeelte van de Havenkade te Bruinisse, kadastraal bekend gemeente Bruinisse, sectie F, nummer 2367 met een totale oppervlakte van circa 479 m2.

Belanghebbenden kunnen gedurende voornoemde termijn het ontwerpbesluit (met de daarbij behorende bijlagen) inzien op de volgende wijze:

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze omtrent dit ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders, Postbus 5555, 4300 JA, Zierikzee (onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp besluit onttrekking aan de openbaarheid van een gedeelte van de Havenkade te Bruinisse, zaaknummer 692989’). Degenen, die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met 1 van de medewerkers van het Ontwikkelingsbedrijf, telefonisch bereikbaar op (0111) 452 000.