Gemeente Schouwen-Duiveland aan de slag met nieuw Groenplan

In de raadsvergadering van donderdag 28 maart is het nieuwe Groenplan voor de gemeente Schouwen-Duiveland vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan geeft kaders, voorwaarden en de financiële middelen om de ambities vanuit het groenplan daadwerkelijk op te pakken en uit te gaan voeren. De visie van het plan luidt: Groene ambities op ons eiland. Rekening houdend met de uitdagingen waar we als samenleving voor staan op het gebied van klimaat. Groen en water dragen nog meer bij aan een aantrekkelijk, gezond, veilig en klimaatbestendig Schouwen-Duiveland.

Water opvangen en biodiversiteit

Hevige regenbuien zorgen steeds meer voor wateroverlast. Ook zien we dat door klimaatverandering soortenrijkdom van planten en dieren afnemen. Daarom is de ambitie om de inrichting en het beheer van het groen zodanig aan te passen dat er meer ruimte is voor bijvoorbeeld (tijdelijke) opvang of infiltratie van water. Bij nieuwe aanplant van bomen en planten maken we meer gebruik van soorten die goed zijn voor de biodiversiteit.

Behoud groen wat er al is

Schouwen-Duiveland is al een groen eiland. Daarom is het van belang om zuinig te zijn op het groen wat er is. Het nieuwe Groenplan zet in op behoud van groenstructuren en waardevolle bomen door deze vast te leggen en de bescherming goed te regelen. Groenstructuren zijn verschillende soorten groen en natuurlijke elementen die je kunt vinden in een bepaald gebied. Denk aan bomen, bossen, parken, tuinen en andere soorten planten.

Beheer en onderhoud

Het niveau van groenonderhoud blijft hetzelfde, daarin veranderd er niks. Wel wordt in het kader van klimaat en biodiversiteit onderzocht waar we over kunnen gaan tot meer natuurlijk beheer. Waar kan bijvoorbeeld het gras wat hoger staan? Hoog gras en veel bloemen trekt insecten en vlinders aan.

Iedereen kan mee doen

Het plan bevat ook acties om te onderzoeken hoe inwoners betrokken kunnen worden bij het beheer en groenonderhoud in de openbare ruimte. Denk dan aan zelfbeheer, medebeheer, dorpsboomgaarden en geveltuintjes. Via het Denk Mee-platform van de gemeente is hiervoor input opgehaald.

Hoe nu verder?  

Om de beschreven ambities te realiseren is er een actielijst gekoppeld aan het Groenplan. Aan de hand van 0-metingen wordt in 2024 de kwaliteit van zowel de plantsoenen als die van biodiversiteit in kaart gebracht. Uit de resultaten volgen verbeter en/of vervangingsplannen. Vanaf 2025 zijn de veranderingen zichtbaar in de buitenruimte. Wat waar gaat gebeuren wordt tijdig gedeeld met de inwoners.

Het plan wordt in 2026 geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.