Bekendmaking voornemen tot verkoop van gronden aan De Oase B.V. te Renesse

Gemeente Schouwen-Duiveland is voornemens om binnen 4 weken na de datum van publicatie van dit bericht de percelen grond gelegen aan de Lagezoom en de Kooijmansweg te Renesse te verkopen aan De Oase B.V. ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van Camping De Oase.

Het gaat om:

 • de kadastrale percelen gemeente Westerschouwen, sectie H, nummer 1016 (geheel), met een oppervlakte van 21.825 m2 (twee hectare, achttien are en vijfentwintig centiare) en
 • gemeente Westerschouwen, sectie H, nummer 871 (gedeeltelijk), met een oppervlakte van 62.608 m2 (zes hectare, zesentwintig are en acht centiare).

De Oase B.V. is de enige serieuze gegadigde

De Oase B.V. is volgens gemeente Schouwen-Duiveland de enige serieuze gegadigde om bovengenoemde percelen grond te kopen, op grond van de hierna genoemde objectieve, redelijke en toetsbare criteria:

 • Gemeente Schouwen-Duiveland al sinds 2020 in onderhandeling is met De Oase B.V. en goed overleg voert met De Oase B.V, over de uitbreiding van Camping De Oase in het kader van de voorgenomen kwaliteitsverbetering.
 • De planvorming gebeurt op initiatief van De Oase B.V. en De Oase B.V. beschikt over de nodige kennis, kunde en het benodigde kapitaal om de kwaliteitsverbetering van Camping De Oase (het project) in de beoogde vorm te realiseren. De Oase B.V. is dochteronderneming van een recreatiebedrijf die vergelijkbare parken elders in binnen- en buitenland succesvol heeft gerealiseerd en succesvol exploiteert.  
 • De Oase B.V. al veel heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling en voor eigen rekening en risico al een duurzaamheidsplan en bestemmingsplan heeft opgesteld op basis van de uitgangspunten die zijn vastgelegd in het ‘Kwaliteitsverbeteringsplan Camping De Oase 2021’. In dit kwaliteitsverbeteringsplan zijn de randvoorwaarden van Gemeente Schouwen-Duiveland die richtinggevend zijn voor de planontwikkeling verwerkt en vastgelegd. Het duurzaamheidsplan en het bestemmingsplan voldoen daarmee aan de gemeentelijke randvoorwaarden.
 • De beoogde kwaliteitsverbetering niet te realiseren is als de aangrenzende gronden van Camping De Oase, die in eigendom zijn van De Oase B.V. en tevens meegenomen zijn in het kwaliteitsverbeteringsplan, niet tegelijkertijd en integraal met de aan te kopen gronden worden ontwikkeld.
 • De beoogde ontwikkeling alleen in deze integrale vorm past binnen het thema ‘Voortdurend Vernieuwen’ van de ‘Agenda Toerisme 2018 – 2026’ van Gemeente Schouwen-Duiveland, waarbij wordt gekozen voor herstructurering, kwaliteitsverbetering en productdifferentiatie van bestaande terreinen, zoals de huidige Camping De Oase, boven nieuwvestiging van terreinen voor verblijfsrecreatie.

Reageren

Als u het niet eens bent met het voornemen van gemeente Schouwen-Duiveland tot verkoop van bovengenoemde percelen grond aan De Oase B.V., dan moet u dit voor 14 oktober 2022 schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken bij de gemeente Schouwen-Duiveland. U kunt dit kenbaar maken door het schrijven van een brief aan Gemeente Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA, Zierikzee of het sturen van een e-mail. Zet in uw brief of e-mail tenminste: 

 • de datum van publicatie en welk voornemen tot grondverkoop het betreft;
 • het zaaknummer 671190;
 • uw naam, adres en woonplaats;
 • de reden(en) waarom u het niet eens bent met het voornemen tot verkoop;
 •  uw handtekening;
 • een machtiging als u voor iemand anders een motivatie indient, bijvoorbeeld namens een bedrijf.

Vervaltermijn

Als u niet binnen bovengenoemde termijn schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maakt waarom u het niet eens bent met bovengenoemd voornemen tot verkoop aan De Oase B.V., dan vervalt uw recht om hiertegen in rechte op te komen en/of aanspraak te maken op enige juridische sanctie. Gemeente Schouwen-Duiveland en De Oase B.V. worden immers onredelijk benadeeld indien u pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn kenbaar maakt dat u het niet eens bent met het voornemen tot verkoop. Blijft een schriftelijke en gemotiveerde reactie uit, dan is gemeente Schouwen-Duiveland vrij om (verder) gevolg te geven aan haar voornemen tot verkoop. Er liggen geen verdere stukken ter inzage.

Informatie

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met het Ontwikkelingsbedrijf op telefoonnummer (0111) 452 000 of via het e-mail.

Gemeente Schouwen-Duiveland publiceert dit voornemen tot verkoop in het Gemeenteblad, De Wereldregio en op deze website.  Met deze publicatie geeft Gemeente Schouwen-Duiveland uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).