Bekendmaking voorgenomen verkoop van groenstroken

De gemeente Schouwen-Duiveland is van plan om een aantal groenstroken te verkopen volgens het beleid zoals vastgelegd in de nota ‘groenstroken en restpercelen 2017’. Het gaat om gedeelten van de hierna genoemde kadastrale percelen:

  • Renesse, Wilhelminaweg, WTS A 241, zaaknummer 563749, correctie op kadastraal nummer.
  • Zierikzee, Oesterstraat 51, ZRZ M 2126, zaaknummer 752815. 

Motivering

Op grond van objectieve, redelijke en toetsbare voorwaarden naar aanleiding van ons beleid groenstroken en restpercelen zijn de mogelijke kopers naar het oordeel van gemeente Schouwen-Duiveland de enige serieuze kandidaten om aan te kopen. 

Reageren

Bent u naar mening dat u in aanmerking komt voor aankoop van 1 van de hiervoor genoemde groenstroken. Dan dient u dit binnen 20 kalenderdagen na publicatie van dit oordeel schriftelijk onderbouwd bekend te maken. U kunt dit bekendmaken door het schrijven van een brief aan gemeente Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee of door het sturen van een e-mail. Onder vermelding van het zaaknummer samen met uw onderbouwing.

Zet in uw brief of e-mail tenminste:

  • de datum van publicatie en om welk(e) verkoop(en) het gaat;
  • uw naam, adres en woonplaats;
  • de reden(en) waarom u vindt in aanmerking te komen voor aankoop;
  • uw handtekening;
  • een machtiging (toestemming) als u dit voor iemand anders stuurt, bijvoorbeeld namens een bedrijf reageert.

Vervaltermijn

Als u niet binnen bovengenoemde vervaltermijn schriftelijk onderbouwd bekendmaakt waarom u vindt dat u in aanmerking komt voor aankoop van 1 van de bovengenoemde groenstrook (en), vervalt uw recht om hiertegen in rechte op te komen en/of aanspraak te maken op enige juridische sanctie. Gemeente Schouwen-Duiveland en kopers worden namelijk oneerlijk benadeeld wanneer u pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn bekendmaakt dat u het niet eens bent met het voornemen tot verkoop. Blijft een schriftelijke onderbouwde reactie uit, dan is gemeente Schouwen-Duiveland vrij om (verder) gevolg te geven aan haar voornemen tot verkoop. Voor meer informatie kunt u terecht bij het cluster Ontwikkelingsbedrijf.

Gemeente Schouwen-Duiveland publiceert dit voornemen tot verkoop in De Wereldregio en op deze website. Met deze publicatie geeft Gemeente Schouwen-Duiveland uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).