Bekendmaking voorbereiding bestemmingsplan Rietdijk 12, Zonnemaire

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat een nieuw bestemmingsplan voor de locatie Rietdijk 12 te Zonnemaire wordt voorbereid.

Het plan

In dit bestemmingsplan wordt een verdere kwaliteitsslag en uitbreiding van camping Kijkuit mogelijk gemaakt. Dit gebeurt binnen de kaders van onder andere de vastgestelde Agenda Toerisme. De uitbreiding is voorzien in combinatie met de aanleg van een aantrekkelijk landschap. Het plan gaat uit van een verweving tussen recreatie en landbouw en voldoet aan hoge duurzaamheidseisen. 

Reageren

Voor deze locatie is eerder een planologische procedure gevolgd waarbij meerdere reacties zijn ingekomen. Deze planologische procedure is gestopt en de initiatiefnemer heeft een nieuw plan gemaakt. Met de reacties op het vorige plan is met dit nieuwe plan zoveel mogelijk rekening gehouden. Daarnaast is de mogelijkheid geboden aan de omgeving om in contact te treden met de initiatiefnemer van het plan. Zienswijzen kunnen worden gegeven zodra het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Adviserende instanties

Meerdere instanties (vooroverlegpartners) zijn in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het concept ontwerpbestemmingsplan:

  • Provincie Zeeland
  • Waterschap Scheldestromen
  • Veiligheidsregio Zeeland
  • Zeeuwse Milieufederatie
  • Vereniging Stad en Lande
  • Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland

Procedure

Op grond van de ingekomen adviezen van vooroverlegpartners kijken we of aanpassing van het plan nodig is. Hierna wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Op dat moment kunnen door iedereen zienswijzen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad. Besluitvorming door de gemeenteraad wordt verwacht in het najaar 2021. Steeds als het plan ter inzage wordt gelegd, wordt u hierover via een publicatie ge├»nformeerd. 

Naar overzicht