Bekendmaking ingebruikgeving openbare ruimte voor het organiseren van warenmarkten

Wij zijn van plan om, na publicatie van dit bericht, openbare ruimte in gebruik te geven aan de stichting Markten Schouwen-Duiveland (hierna: de STIMA) voor het houden van de gemeentelijke warenmarkten met ingang van 1 januari 2024 .

Het gaat om de volgende locaties:

 • Zierikzee, Havenplein op donderdagen.
 • Renesse, Kromme Reke en Lange Reke op woensdagen van 1 april tot 1 november.

STIMA is de enige serieuze gegadigde

De Stima is volgens ons om de volgende redenen de enige serieuze gegadigde om deze locaties te gebruiken voor het uitvoeren van de gemeentelijke markten:

 • Wij achten het van belang voor de gehele gemeente dat het houden van de gemeentelijke warenmarkten wordt georganiseerd door een betrokken organisatie die een bijdrage levert aan de versterking van de verzorgingsfunctie in Schouwen-Duiveland.
 • Wij hebben in 2019 bewust gekozen voor het landelijk veel toegepaste model van verzelfstandiging waarbij de kooplieden zelf een uitvoeringsstichting oprichten zonder winstoogmerk. Dit model biedt de meeste zekerheid dat:
  • geldstromen in de uitvoeringsstichting in de markt zelf terugvloeien en daarmee in de kwaliteit van de warenmarkt;
  • -een kwalitatief aantrekkelijke markt wordt geëxploiteerd die wordt gevoed door de expertise van de marktkooplieden zelf en waarbij die markt slagvaardig inspeelt op trends en nieuwe ontwikkelingen.
 • Sinds 1 oktober 2019 voert de STIMA de gemeentelijke markten uit en heeft ze zich onderscheiden voor wat betreft haar ervaring en de wijze van uitvoering van de markt. Een brede door ons uitgevoerde evaluatie heeft een in overwegende mate positief beeld opgeleverd. De STIMA is per definitie erg betrokken en heeft ervaring met de ontwikkeling van een verzelfstandigde gemeentelijke warenmarkt op Schouwen-Duiveland waarbij kenmerkend is dat het bestuur en de organisatie uit de eigen gelederen voortkomt. Ze heeft ervaring met de regelgeving en (beleid)documenten en heeft bij uitstek de kennis voor een goede en evenwichtige markt, die ook wisselwerking creëert tussen de markten en de omliggende detailhandel en horeca.
 • De STIMA al veel heeft geïnvesteerd in het verbeteren van de warenmarkten.
 • Bovendien heeft de ze voldoende solvabiliteit om op eigen risico de komende jaren de verzelfstandigde markt nog meer impuls te geven en aantrekkelijk te maken en houden.
 • De STIMA pas sinds 1 oktober 2019 de gemeentelijke markten uitvoert en in die eerste uitvoeringsperiode, zoals veel andere ondernemers, is getroffen door de gevolgen van de coronacrisis en dat doordoor een aanzienlijk deel van de eerste contractperiode op halve kracht is gedraaid. De hiervoor genoemde investeringen zijn door deze gevolgen minder rendabel. Daarnaast zijn ondanks deze gevolgen de markten toch aantrekkelijker geworden en goed bezet.
 • De STIMA heeft met marktkooplieden samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Ook in dat kader zijn de nodige investeringen gedaan.
 • Het beheren en organiseren van markten is voor de STIMA commercieel gezien van ondergeschikt belang. Er is geen winstoogmerk.

Op grond van bovengenoemde objectieve, redelijke en toetsbare criteria is de STIMA naar ons oordeel de enige serieuze gegadigde om deze locaties in gebruik te nemen voor de warenmarkten.

Reageren 

Als u het niet eens bent met ons voornemen tot ingebruikgeving van de genoemde locaties aan de STIMA, dan dient u dit binnen 20 kalenderdagen na publicatie van dit voornemen schriftelijk en gemotiveerd bij ons kenbaar te maken. U kunt dit doen door het schrijven van een brief aan gemeente Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA, Zierikzee of het sturen van een e-mail. Vermeld daarin het zaaknummer 964734 en de opgave van reden(en) waarom u het niet eens bent met ons voornemen. Zet in uw brief of e-mail tenminste:

 • uw naam, adres en woonplaats;
 • de reden(en) waarom u het niet eens bent met ons voornemen;
 • uw handtekening;
 • een machtiging als u voor iemand anders een motivatie indient, bijvoorbeeld namens een bedrijf.

Vervaltermijn

Als u niet binnen bovengenoemde vervaltermijn schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maakt waarom u het niet eens bent met ons voornemen, dan vervalt uw recht om hiertegen in rechte op te komen en/of aanspraak te maken op enige juridische sanctie. De gemeente Schouwen-Duiveland en de STIMA worden immers onredelijk benadeeld indien u pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn kenbaar maakt dat u het niet eens bent met het voornemen. Blijft een schriftelijke en gemotiveerde reactie uit, dan zijn wij vrij om (verder) gevolg te geven aan ons voornemen. Er liggen geen verdere stukken ter inzage.

Wij publiceren dit voornemen in het Gemeenteblad, De Wereldregio en op deze website. Met deze publicatie geven wij uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).