Verplichte geestelijke gezondheidszorg

Verplichte zorg kan nodig zijn als iemand met psychiatrische problemen een gevaar voor zichzelf of voor anderen vormt, maar elke vorm van hulp weigert.
De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt de voorwaarden voor verplichte zorg voor jongeren en volwassenen met deze problemen. Verplichte zorg is mogelijk door opname in een kliniek of via poliklinische zorg of verplichte zorg thuis. Verplichte zorg wordt alléén ingezet als het echt niet anders kan.

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) vervangt de Wet bijzondere opname in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg nu ook thuis mogelijk is. Daarvoor biedt deze wet meer mogelijkheden om ambulant en preventief hulp te bieden aan mensen met geestelijke problemen. Organisaties, die daarvoor gecertificeerd zijn, leveren deze zorg. Meer informatie hierover vindt u op www.dwangindezorg.nl/wvggz

Gevolgen Wvggz

De invoering van de Wvggz betekent dat:

 • Iedereen de mogelijkheid heeft om bij de gemeente een melding te doen, als hij denkt dat iemand een gevaar voor zichzelf of voor anderen vormt en (mogelijk) nog niet bekend is binnen de psychiatrie
 • De gemeente moet onderzoeken of verplichte zorg noodzakelijk is of wellicht voorkomen kan worden.
  Dit onderzoek gebeurt door het Meldpunt Wvggz (onderdeel van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland). Dit meldpunt werkt nauw samen met deskundigen en ook zoveel mogelijk met de betrokkene en zijn naasten.
 • Iemand alleen na het oordeel van een rechter tegen zijn wil opgenomen kan worden.

Melden

Wilt u een melding doen, dan kan dit door:

 • Het invullen van een meldformulier.
  Ook kunt u bellen naar het meldpunt Wvggz Zeeland, via telefoon (0118) 420411. 
  Het telefoonnummer is bereikbaar op:
  - maandag tot en met donderdag: 9.00- 12.00 uur; 13.00 -16.30 uur
  - vrijdag:    9.00-12.00 uur
 • In een acute crisissituatie, bel het alarmnummer 112.

Bespreken zorgen

Maakt u zich zorgen over iemand uit uw naaste omgeving met psychiatrische problemen, dan kunt u uw zorgen altijd bespreken met uw huisarts, een zorgbegeleider of iemand van het wijkteam. Daarnaast zijn er verschillende organisaties, zoals het Zeeuws Platform GGZ en Ypsilon die u kunnen ondersteunen. 

Meer informatie:

Vermoedt u dat er sprake is van dementie of een verstandelijke beperking, dan kunt u meer informatie vinden op: www.dwangindezorg.nl/wzd en op www.zorgvoorbeter.nl/vrijheidsbeperking