Uitkering, levensonderhoud (bijstand)

Omschrijving

Werk gaat voor uitkering. Dat is het uitgangspunt van de Participatiewet. Voordat u in aanmerking komt voor een uitkering levensonderhoud (bijstand), moet u zelf eerst proberen om (betaald) werk te vinden. Voor wie jonger is dan 27 jaar, geldt daarvoor een periode van vier weken.

Lukt het niet om (betaald) werk te vinden, dan biedt de Participatiewet een aantal mogelijkheden om uw kansen op werk te vergroten. Bijvoorbeeld via re-integratie of scholing et cetera. 

Blijkt betaald werk (tijdelijk) niet mogelijk, dan kunt u wellicht een uitkering levensonderhoud (bijstand) krijgen. Deze uitkering is bedoeld om de periode totdat u (weer) werk hebt gevonden te overbruggen.

Voor wie?

U kunt een aanvraag voor een uitkering indienen als:

  • u in Nederland woont (rechtmatig)
  • u ouder dan 18 en jonger dan de pensioenleeftijd bent
  • u niet in uw kosten voor levensonderhoud kunt voorzien
  • u geen beroep kunt doen op een andere inkomensregeling
  • uw eigen vermogen lager is dan de vermogensgrens die voor uw situatie (alleenstaand, gehuwd, alleenstaande ouder) geldt
  • u alle informatie geeft die belangrijk is voor het vaststellen van uw recht op bijstand

De hoogte van de uitkering hangt af van uw leeftijd en uw leefsituatie. Voor een alleenstaande, een alleenstaande ouder of gehuwden of samenwonenden gelden andere bijstandsnormen.

Als u een uitkering hebt, moet u rekening houden met arbeids- en re-integratieverplichtingen en de inlichtingenplicht. De Participatiewet is daar heel duidelijk over: wie zich niet aan deze verplichtingen houdt, kan daarvoor een boete (of een maatregel) krijgen.

Eigen vermogen

Tot uw eigen vermogen behoort onder meer: uw spaargeld, eigen auto en eigen huis. Uw eigen vermogen mag niet hoger zijn dan: 

  • € 6.295 voor een alleenstaande
  • € 12.590 voor gehuwden (en partners met een samenlevingscontract) en alleenstaande ouders, getrouwd 

Hebt u meer dan € 53.100 aan eigen vermogen in uw woning? Dan kunt u de uitkering levensonderhoud krijgen als een lening.

Vragen?

Hebt u vragen? Neem dan contact op met het loket Samenleving en zorg, telefoon (0111) 452 280. Dit loket is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur.

Hoe werkt het?

Voordat u bij de gemeente een uitkering kunt aanvragen, moet u zich als werkzoekende inschrijven via www.werk.nl. Voor het aanvragen van de uitkering klikt u op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina. 

Afhandelingsduur

Na uw aanvraag volgt een intakegesprek met een klantmanager. Dit gesprek is om vast te kunnen stellen of u recht op bijstand hebt. De afhandeling van uw aanvraag duurt maximaal acht weken. Is dit niet haalbaar, dan ontvangt u daarover bericht.  

Het kan zijn dat er bij uw aanvraag nog bewijsstukken ontbreken, zodat we uw aanvraag niet af kunnen handelen. In dat geval krijgt u een hersteltermijn om deze aanvullende gegevens aan te leveren. 

Bezwaar en beroep

U ontvangt een schriftelijk besluit (beschikking) op uw aanvraag. Het kan zijn dat u het niet eens bent met dit besluit. Dan kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar hiertegen indienen. Dat is mogelijk binnen zes weken na de datum van dit besluit. U kunt uw bezwaar indienen via deze website. Maar u kunt het ook schriftelijk doen.

Wat moet ik doen?

Bij uw aanvraag voegt u toe:

  • bewijsstukken over inkomen, eigen vermogen, woning (huur of koopwoning) en dergelijke