Bruinisse, structuurvisie

VASTGESTELDE STRUCTUURVISIE BRUINISSE 2025

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 2.4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 29 september 2011 de Structuurvisie Bruinisse 2025 gewijzigd heeft vastgesteld.

HET PLAN 

De Structuurvisie Bruinisse 2025 geeft een visie op het gewenste toekomstbeeld van Bruinisse in 2025 en vervangt de vigerende Structuurschets Bruinisse 2006. Daarmee is Structuurvisie Bruinisse 2025 ruimtelijk toetsingskader voor ontwikkelingen in Bruinisse. In de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie staat beschreven welke locaties ontwikkeld kunnen worden, om het gewenste toekomstbeeld te bereiken. Tenslotte wordt ook ingegaan op de financiële aspecten van de uitvoering, met name het kostenverhaal van bovenwijkse voorzieningen en bijdragen ruimtelijke ontwikkelingen.

TER INZAGE 

U kunt de structuurvisie in elektronische vorm raadplegen op de landelijke website:

ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1676.00039SvKern-vast

De bestanden van de structuurvisie kunt u langs de elektronische weg verkrijgen:

ro-online.robeheer.nl/1676/21A58E19-D318-4FC8-AD13-94C7651C665D/index.html