Speelruimtebeleid 'Samen spelen'

In juni 2017 is het speelruimteplan ‘Samen Spelen’ door de raad vastgesteld.

Het speelruimteplan is opgesteld om in te spelen op ontwikkelingen en om goede, actuele en betaalbare speelvoorzieningen te houden in de toekomst. De planperiode is tien jaar. Het speelruimteplan schetst een beeld hoe we de komende jaren om moeten gaan met de voorzieningen voor spelen en biedt bij renovaties van de openbare ruimte en bij ontwikkelingen op het gebied van woningbouw uitgangspunten.

Het beleid bestaat uit het speelruimteplan ‘Samen Spelen’ en de bijlage 'Samen Spelen'. In het speelruimteplan zijn de uitgangspunten en zeven ambities vastgelegd om speelruimte toekomstbestendig te maken. Het speelruimteplan stelt hiermee de ambities vast voor speelruimte op Schouwen-Duiveland. De bijlage ‘Samen Spelen’ bevat de analyse per kern, de maatregelen per speelplek en de tekening van de streefbeelden.

Door middel van rondwandelingen met kinderen (kinderklankbordgoep) in iedere kern, een enquête, veldbezoek, inspraak door dorpsraden en belanghebbenden is het beleid tot stand gekomen.

In het speelruimteplan zijn twee scenario’s zijn uitgewerkt en doorgerekend:

  • scenario A waarbij de huidige wijze wordt gecontinueerd
  • scenario B waarbij er wordt omgevormd naar het streefbeeld

Er is bij inspraak en vaststelling gekozen voor scenario B waarbij er wordt omgevormd naar het streefbeeld zoals geschetst in het speelruimteplan.

Het speelruimteplan levert een betere afstemming van de speelvoorzieningen op de doelgroep. De speelruimtes worden gevarieerder en er is meer inspraak mogelijk. De bedoeling is om het beleid te realiseren binnen de bestaande financiële voorziening.

bekijk ook