Zierikzee, Straalweg 5, wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat een ontwerpwijzigingsplan Straalweg 5 Zierikzee van 9 maart 2020 tot en met 21 april 2020 voor iedereen ter inzage ligt.

U kunt de stukken van het ontwerpwijzigingsplan downloaden.

Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 30 december 2019 tot en met 10 februari 2020 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingebracht.

Het plan

Het plan heeft betrekking op het vestigen van een NED voor het realiseren museum voor oude tractoren en het uitvoeren van kleinschalige onderhoudswerkzaamheden aan tractoren en auto’s

Reageren

Van 9 maart 2020 kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken. Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.

Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening in werking op 21 april 2020.