Zierikzee, Oude Haven, omgevingsvergunning

Kennisgeving inzage ontwerpomgevingsvergunning voor het restaureren van de kademuur aan de Oude Haven te Zierikzee

Overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het restaureren van de kademuur aan de Oude Haven te Zierikzee.

De aanvraag, de ontwerp beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage. De stukken zijn digitaal in te zien.

Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA te Zierikzee. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer (0111) 452 252.