Zierikzee, Haringvlietplein en Schelphoekstraat, voornemen voorbereiding bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat een nieuw bestemmingsplan “Haringvlietplein en Schelphoekstraat Zierikzee” wordt voorbereid.  

U kunt het voorontwerp in elektronische vorm raadplegen op de landelijke website:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1676.00194BpZZ-VO01

Het voorontwerp ligt van 19 juni 2017 tot en met 31 juli 2017 ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis, waar u het tijdens de openingstijden van het gemeentehuis kunt inzien. 

Het plan

Met voorliggend bestemmingsplan wordt de procedure opgestart voor het herontwikkelen van het Haringvlietplein, Zierikzee. Het bestemmingsplan omvat zowel de 1e fase (food) als een uitwerkingsverplichting voor de 2e fase. In de 1e fase is er ruimte voor het realiseren van een retail-gebied ten behoeve verkoop van dagelijkse goederen, waaronder de bouw van 2 supermarkten. In 2e fase is er ruimte voor grootschalige detailhandelsvoorzieningen (GDV) en perifere detailhandelsvestigingen (PDV).

Tevens is in het bestemmingsplan het weg bestemmen van de supermarktmeters op de locatie van de huidige Lidl aan de Schelphoekstraat meegenomen. Het voorontwerpbe- stemmingsplan voorziet op deze locatie in een gemengde bestemming waarbinnen sociaal-maatschappelijke functies worden toegestaan. 

Informatieavond

Op dinsdag 20 juni 2017 is er een informatieavond in het gemeentehuis. U kunt inlopen van 19.00 uur tot 20.30 uur. Tijdens deze avond geven wij een korte toelichting op het plan en is er de gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Reageren

Van 19 juni 2017 tot en met 31 juli 2017 kan iedereen een inspraakreactie geven op het voorontwerpbestemmingsplan. Dit kan schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u telefonisch een afspraak maken met Jessica Ocké op telefoonnummer (0111) 452 249. 

Adviserende instanties

Ook stellen wij de volgende instanties in de gelegenheid om advies uit te brengen over het voorontwerpbestemmingsplan: Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen,  Veiligheidsregio Zeeland, Kamer van Koophandel, Delta N.V., Ondernemersvereniging Zierikzee en Ondernemersvereniging Boerenweg. 

Procedure

Alle tijdig ingekomen reacties verwerken wij in een eindverslag. Op grond van de reacties kijken we of aanpassing van het plan nodig is. Hierna wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. De verwachting is dat het bestemmingsplan in het 1e kwartaal 2018 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Steeds als het plan ter inzage wordt gelegd, wordt u hierover via een publicatie geïnformeerd.