Zierikzee, buiten de grachten - Kennisgeving (gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het op 9 april 2020 (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan ‘Zierikzee buiten de grachten’ met identificatienummer NL.IMRO.1676.00190BpaZZ-VA01 van 25 mei  tot en met 6 juli 2020 ter inzage ligt.

U kunt het digitale bestemmingsplan met bijbehorende stukken raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook liggen de stukken in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis. Deze kunt u tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien: daarvoor dient u eerst via de receptie een afspraak te maken via (0111) 452 111. Ook kunt u een pdf-versie van het bestemmingsplan aanvragen via de gemeentelijke website.

Het plan

De actualisatie houdt in dat in het nieuwe plan:

 • de geldende regeling is aangepast aan de huidige maatschappelijke normen over wat er in een bestemmingsplan vastgelegd dient te worden;
 • gewijzigd vastgesteld provinciaal en gemeentelijk beleid is verwerkt;
 • de in de afgelopen 10 jaar verleende vrijstellingen, ontheffingen en afwijkingen zijn verwerkt.

Gewijzigde vaststelling

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, heeft de gemeenteraad de volgende wijzigingen aangebracht:

Wijzigingen in de regels

 1. Het bepaalde in artikel 21.2.4 onder b komt te vervallen.
 2. In artikel 23.2 worden de onder c en e opgenomen uitwerkingsregels aangepast.
 3. Aan artikel 4.2, onder d van de regels wordt toegevoegd dat ten behoeve van een fruitteeltbedrijf buiten het bouwvlak één waterbassin is toegestaan.

Wijzigingen op de verbeelding

 1. Groenstrook behorende bij het perceel van de woning Krabstraat 36 in Zierikzee is voorzien van de bestemming ‘Wonen’ zonder bouwvlak.
 2. De aanduiding  ‘overige zone – woningaantallen’ zoals opgenomen op een deel van het woongebied Noorderpolder komt te vervallen.
 3. Op het perceel Julianastraat 27 wordt het bouwvlak aangepast zodat een aanwezige schuur er binnen valt.;
 4. Op meerdere adressen worden bouwaanduidingen, maatvoeringen, functieaanduidingen en bouwvlakken aangepast aan de feitelijke situatie.
 5. Aan de Emil Sandströmweg wordt een strook grond met onder meer de entree van het nieuwe verpleeghuis bestemd als Verkeer (zoals dit ook in het tot nu toe geldende bestemmingsplan was opgenomen).

Tevens zijn de regels, de verbeelding en de toelichting op enkele ondergeschikte en redactionele punten gewijzigd. De wijzigingen zijn vastgelegd in het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad.

Reageren

Van 25 mei tot en met 6 juli 2020 kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende

 • die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
 • die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
 • tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook langs digitale weg het beroepschrift indienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van deze afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt – indien er  geen sprake is van een voorlopige voorziening - op grond van artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening in werking op 7 juli 2020.