Strand Renesse Oost 1 - Wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het op 7 juli 2020 vastgestelde ontwerp wijzigingsplan ‘Strandpaviljoen De Branding’ van 20 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 raadpleegbaar is. 
De stukken kunt u hier downloaden.

Het plan heeft betrekking op het uitbreiding van de bestaande strandtent. Door middel van het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid wordt de mogelijkheid geboden om uit te breiden tot een maximaal oppervlakte van 750 m2.

Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 18 mei 2020 tot en met 29 juni 2020 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingebracht.

Vanaf 20 juli 2020 kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken. Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.

Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening in werking op 1 september 2020