Serooskerke, Woningen Serooskerseweg - Stoofweg - kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en hogere waarde

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het door de gemeenteraad op 17 december 2020 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Woningen Serooskerkseweg - Stoofweg', met het identificatienummer NL.IMRO.1676.00258BphBU-VA01, gewijzigd van 4 januari tot en met 15 februari 2021 ter inzage ligt.

Daarnaast maken burgemeester en wethouders bekend dat het op grond van de Wet geluidhinder op 10 november 2020 vastgestelde ‘Besluit vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder Serooskerkseweg 19 en 21 te Serooskerke’ eveneens van 4 januari tot en met 15 februari 2021 ter inzage ligt. 

U kunt het digitale bestemmingsplan met bijbehorende stukken raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het besluit hogere waarde is hier te downloaden.

Het bestemmingsplan en het ‘Besluit vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder Serooskerkseweg 19 en 21 te Serooskerke’ met bijbehorende stukken liggen in deze periode ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis. Deze kunt u tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien: daarvoor dient u eerst via de receptie een afspraak te maken.

Ook kunt u een pdf-versie van het bestemmingsplan en/of het besluit hogere waarde aanvragen via de gemeentelijke website.

Het bestemmingsplan en het hogere waarden besluit hebben betrekking op de twee woonpercelen Serooskerkseweg 19 en 21 te Serooskerke. Tijdens de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Bestemmingsplan

Ten opzichte van het ontwerpplan zijn de volgende ambtshalve wijzigingen aangebracht:

In de regels van het bestemmingsplan is artikel 4 (Wonen) onder 4.5.3 lid a het bepaalde over de voorwaardelijke verplichting Landschappelijke inpassing gewijzigd in / geheel vervangen door:

“Het gebruiken voor bewoning van een woning als bedoeld in 4.2.2 is uitsluitend toegestaan indien de landschappelijke inpassing en erfbeplanting van het bouwperceel van de betreffende woning overeenkomstig het Landschappelijke inpassingsplan 'Landschapsplan Serooskerkseweg' (Bosch Slabbers Landschapsarchitecten, gedateerd 31 januari 2020), zoals opgenomen in Bijlage 1, binnen 2 jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan wordt gerealiseerd en vervolgens duurzaam in stand wordt gehouden.”

In de toelichting van het bestemmingsplan is in hoofdstuk 3 (Beleidskader) de in de subparagraaf 3.3.4.1 (Betekenis voor het plangebied) opgenomen tekst over de welstandsnota en het beeldkwaliteitsplan gewijzigd in / geheel vervangen door:

“Voor het plangebied is naast een integraal landschapsplan een daarop aansluitende beeldkwaliteitplan opgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan vervangt voor dit specifieke gebied de criteria van de welstandsnota voor woningen in het buitengebied (agrarische landschap).

Uitgegaan wordt van een ruimtelijk samenhang met de aanwezige omgevingskenmerken in het naastgelegen Kreekgebied Schelphoek in plaats van met het agrarisch landschap. In dit beeldkwaliteitplan staan criteria beschreven waaraan beide woningen moeten voldoen.

Voor de onderbouwing van en verdere inhoudelijke informatie over het beeldkwaliteitplan wordt verwezen naar paragraaf 2.6 en het beeldkwaliteitsplan zelf (welke in bijlage 2 bij deze plantoelichting is opgenomen).”

Besluit hogere waarde

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat voor de woningen Serooskerkseweg 19 en 21 te Serooskerke de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als gevolg van het wegverkeer op de Serooskerkseweg wordt overschreden. Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting zijn niet mogelijk of doelmatig. De maximale grenswaarde van 58 dB wordt niet overschreden.

Het college van burgemeester en wethouders heeft voor de woningen Serooskerkseweg 19 en 21 te Serooskerke besloten, op basis van de Wet geluidhinder, hogere grenswaarden vastgesteld van maximaal 53 dB respectievelijk 55 dB. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Reageren

Beroep tegen het bestemmingsplan en/of het besluit hogere grenswaarde kan worden ingesteld door iedere belanghebbende:

  • die aantoont dat zij of hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze tegen de ontwerpbesluiten kenbaar te maken;
  • tegen de wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook langs digitale weg het beroepschrift indienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van deze afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt – indien er geen sprake is van een voorlopige voorziening - op grond van artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening in werking op 16 februari 2021.