Scharendijke, Elkerzeeseweg 42 - Wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het op 13 juli 2020 vastgestelde wijzigingsplan ‘Elkerzeeseweg 42 Scharendijke’ (NL.IMRO.1676.00298BpwSD) van 20 juli tot en met 31 augustus 2020 voor beroep ter inzage ligt.

Het wijzigingsplan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Het plan heeft betrekking op het verkleinen van het totaal aantal standplaatsen en het vergroten van het aantal permanente standplaatsen op het adres Elkerzeeseweg 42 te Scharendijke.

Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 25 mei tot en met 6 juli 2020 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingebracht.

Vanaf 20 juli tot en met 31 augustus 2020 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken. Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.