Kerkwerve, Tellersweg 4 - Omgevingsvergunning

Kennisgeving inzage omgevingsvergunning voor het realiseren van 5 permanente standplaatsen op het adres Tellersweg 4 Kerkwerve

Overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland bekend dat zij een omgevingsvergunning verlenen voor het realiseren van 5 permanente standplaatsen op het adres Tellersweg 4 Kerkwerve.

Het college van burgemeester en wethouders wil meewerken aan het plan voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor de genoemde activiteit dient een planologische wijziging doorgevoerd te worden conform artikel 2.1, lid 1, sub c van de Wabo en artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3º Wabo.

De aanvraag, de beschikking, de verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 juni 2020 gedurende zes weken ter inzage. De stukken zijn digitaal in te zien. 

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep ingesteld worden bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda, door:

  • belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit;
  • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen van de omgevings-vergunning ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
  • belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit.

Tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.