Kennisgeving ontwerpbesluiten Brouwerseiland 29 mei 2017

Vanaf maandag 29 mei 2017 tot en met maandag 10 juli 2017 liggen de ontwerpbesluiten op grond van de Waterwet en de Ontgrondingenwet ten behoeve van de realisatie van Brouwerseiland ter inzage. Iedereen kan reageren op de ontwerpbesluiten.

Initiatiefnemer, Brouwerseiland BV, is voornemens om de voormalige werkhaven Middelplaat aan de binnenzijde van de Brouwersdam te herontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardig, duurzaam en innovatief concept, waarin functies als dag- en verblijfsrecreatie (zoals recreatiewoningen en aanlegplaatsen), nautische voorzieningen, visserij, natuur- en landschapsontwikkeling en duurzaamheidsmaatregelen samen komen.

Om dit project mogelijk te maken is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Daarnaast is een aantal andere besluiten nodig op grond van de Waterwet, Natuurbeschermingswet 1998, Ontgrondingenwet (droge en natte deel) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Deze besluiten worden in beginsel in één procedure, onder coördinatie van de gemeente Schouwen-Duiveland, voorbereid. Voor het ontwerpbestemmingplan is een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de gevolgen voor het milieu in beeld te brengen.

Vanwege de voortgang hebben de ontwerpvergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Ontgrondingenwet, geclusterd binnen de coördinatieregeling, van 1 augustus 2016 tot en met 12 september 2016 ter inzage gelegen. Op 6 december 2016 heeft de provincie Zeeland een positief besluit genomen op beide aanvragen.

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen hebben, eveneens geclusterd binnen de coördinatieregeling, in ontwerp ter inzage gelegen van 28 november 2016 tot en met 9 januari 2017.

Op 20 maart 2017 heeft de minister van I&M ontheffing verleend op grond van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening voor het bouwen in het kustfundament.

Ontwerpbesluiten op de aanvraag in het kader van de Waterwet en de Ontgrondingenwet

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf maandag 29 mei 2017 tot en met maandag 10 juli 2017 de volgende ontwerpbesluiten ter inzage liggen:

  • Ontgrondingvergunning voor het ontgronden/baggeren van maximaal 44.100 m3 bodemmateriaal in en nabij de Middelplaathaven in het Grevelingenmeer
  • Watervergunning voor Brouwerseiland betreffende het aanleggen en houden van eilanden, gebouwen, havens, landschapsduin en bijbehorende infrastructurele werken.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt de ontwerpbesluiten en de onderliggende stukken inzien in het gemeentehuis te Zierikzee.
U kunt alle stukken hier raadplegen. In verband met de hoeveelheid bestanden kunt u per onderdeel 1 of meer zip-bestanden downloaden en deze op uw eigen computer uitpakken.:

U mag uw mening geven

Iedereen mag een zienswijze indienen. In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van de ontwerpbesluiten en de onderliggende stukken.
Wij stellen het op prijs als u aangeeft op welke onderdelen van de ontwerpbesluiten en de onderliggende stukken u reageert. Uw zienswijze moet u onderbouwen met argumenten.

Het is goed om te weten dat alleen belanghebbenden die op het ontwerp van een besluit een zienswijze hebben ingebracht, later tegen dat besluit beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (tenzij hem geen verwijt kan worden gemaakt van het niet indienen van een zienswijze).

Hoe kunt u reageren?

Zienswijzen over de ontwerpbesluiten en de onderliggende stukken kunt u van 30 mei 2017 tot en met 10 juli 2017 schriftelijk naar voren brengen bij:

Gemeente Schouwen-Duiveland
Postbus 5555
4300 JA Zierikzee

Ook kunnen mondeling zienswijzen worden ingediend. U kunt hiervoor een afspraak maken met Karin Nomden via (0111) 452 250.

LET OP!
Zienswijzen moeten in de Nederlandse taal zijn opgesteld.

Wat gebeurt er hierna?

Na 10 juli 2017 worden alle zienswijzen door het bevoegd gezag, Rijkswaterstaat Zee en Delta, gebundeld en behandeld. De zienswijzen worden betrokken bij de besluiten. In de antwoordnotitie kunt u terugvinden of en op welke wijze uw zienswijze in de besluiten is verwerkt.

Als de besluiten zijn genomen, worden deze opnieuw ter inzage gelegd. Hiertegen staat beroep open. Hierover wordt u te zijner tijd, vermoedelijk vierde kwartaal 2017, geïnformeerd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Nomden via telefoonnummer (0111) 452 250.