Gedeeltelijke intrekking gemeentelijk voorkeursrecht 'Haringvlietplein' te Zierikzee

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 2 juni 2020 op grond van het bepaalde in artikel 8 lid 1 Wvg besloten hebben om het gevestigde voorkeursrecht op percelen grond aan het Haringvlietplein te Zierikzee (gedeeltelijk) in te trekken. De intrekking heeft betrekking op een aantal percelen grond gelegen binnen fase 1 van het project ‘Haringvlietplein’ te Zierikzee. Het betreffen de gronden kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie M, nummers 659, 754, 793, 794, 885 en 886 (gedeeltelijk).

De betreffende percelen zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale tekening met nummer 02-06-20-T001 en de daarbij behorende lijst van eigenaren en/of beperkt gerechtigden, één en ander naar de stand van de openbare registers van het kadaster per 26 mei 2020.

Ter inzage

Om te voldoen aan artikel 7 lid 1 Wvg ligt het collegebesluit van 2 juni 2020 tot intrekking van het voorkeursrecht met bijbehorende stukken, met ingang van 5 juni 2020 voor zes weken (digitaal) ter inzage. U kunt de stukken downloaden.