Burgh-Haamstede, Lagezoom 3 - kennisgeving ontwerp wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.9a lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat een wijziging van het bestemmingsplan 'Kop van Schouwen'' in ontwerp ter inzage wordt gelegd. Het betreft een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening. Het ontwerp van het wijzigingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 8 juni 2020 gedurende een termijn van zes weken ter inzage. De stukken van het ontwerp wijzigingsplan kunt u downloaden

Het plan

Het voorgenomen besluit tot wijziging van het vigerende bestemmingsplan 'Kop van Schouwen' bestaat uit het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen, vab’ en realisatie van een NED aan de Lagezoom 3 te Burgh-Haamstede. Voor de verdere inhoud van het ontwerp wijzigingsbesluit wordt verwezen naar de stukken, behorende bij dit document.

Procedure

Het wijzigingsverzoek en de bijbehorende stukken zijn met ingang van 8 juni 2020 voor de duur van zes weken op grond van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (UOV), artikel 3.6 lid 1 sub a juncto artikel 3.9a lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening ter inzage gelegd. Tijdens deze periode is voor belanghebbenden de mogelijkheid geboden om schriftelijk/mondeling hiertegen een zienswijze in te dienen.