Burgh-Haamstede, Bouwmansweg 10, wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat een wijzigingsplan Bouwmansweg 10 Burgh-Haamstede van 9 maart 2020 tot en met 20 april 2020 ter inzage ligt

U kunt de stukken van het wijzigingsplan downloaden.

Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 30 december 2019 tot en met 10 februari 2020 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingebracht.

Het plan

Het plan betreft het realiseren van pensionkamers met in totaal 12 bedden en een caravanstalling in de bestaande schuur op het perceel.

Reageren

Van 9 maart 2020 kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken. Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.

Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening in werking op 21 april 2020