Burgh-Haamstede, 4 woningen Burghseweg 74 - Ontwerp Omgevingsvergunning

Overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland bekend dat zij voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van 4 woningen op het adres Burghseweg 74 in Burgh-Haamstede.

Het college van burgemeester en wethouders wil meewerken aan het plan voor de activiteit 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor de genoemde activiteit dient een planologische wijziging doorgevoerd te worden conform artikel 2.1, lid 1, sub c van de Wabo en artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3º Wabo.

De aanvraag, de ontwerp beschikking, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 21 december 2020 gedurende 6 weken ter inzage. De stukken kunt u hier downloaden.

Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, postbus 5555, 4300 JA te Zierikzee. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer (0111) 45 22 52.

Zierikzee, 21 december 2020

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland