Brouwerseiland, kennisgeving ontwerpbesluit

Vanaf maandag 3 augustus 2020 tot en met maandag 14 september 2020 ligt het ontwerpbesluit op de aanvraag om vergunning op grond van de Wet natuurbescherming ter inzage ten behoeve van de realisatie van Brouwerseiland. Het ontwerpbesluit betreft een voornemen tot weigering. Iedereen kan reageren op het ontwerpbesluit.

Initiatiefnemer, Brouwerseiland BV, is voornemens om de voormalige werkhaven Middelplaat aan de binnenzijde van de Brouwersdam te herontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardig, duurzaam en innovatief concept, waarin functies als dag- en verblijfsrecreatie (zoals recreatiewoningen en aanlegplaatsen), nautische voorzieningen, visserij, natuur- en landschapsontwikkeling en duurzaamheidsmaatregelen samen komen.
Bij uitspraak van 30 april 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de verleende vergunning op grond van de Wet natuurbescherming en het bestemmingsplan vernietigd. Initiatiefnemer heeft aangegeven het plan te willen voortzetten. Op 3 april 2020 is daartoe een aanvraag om natuurvergunning ingediend bij de provincie Zeeland. 
Dit besluit, tezamen met het herstelbesluit voor het bestemmingsplan, wordt in één procedure, onder coördinatie van de gemeente Schouwen-Duiveland, voorbereid.
Op dit moment is het mogelijk tegen het ontwerpbesluit in het kader van de Wet natuurbescherming een zienswijze in te dienen.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken inzien in het gemeentehuis te Zierikzee. In verband met de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, geldt er een aangepaste werkwijze voor het inzien van stukken. De laatste informatie kunt u vinden op de gemeentelijke website.

U kunt de stukken ook digitaal raadplegen. Hieronder kunt u de stukken downloaden:

U mag uw mening geven

Iedereen mag een zienswijze indienen. In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken. Uw zienswijze moet u onderbouwen met argumenten.

Het is goed om te weten dat alleen belanghebbenden die op het ontwerp van een besluit een zienswijze hebben ingebracht, later tegen dat besluit beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (tenzij er geen verwijt kan worden gemaakt van het niet indienen van een zienswijze).

Hoe kunt u reageren?

Zienswijzen over het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken kunt u van 3 augustus 2020 tot en met 14 september 2020 digitaal indienen via het mailadres gemeente@schouwen-duiveland.nl. Vermeld u in het onderwerp duidelijk dat het gaat om een zienswijze op de ontwerpbesluit voor Brouwerseiland.

Daarnaast kunt u ook schriftelijk een zienswijze naar voren brengen bij:

Gemeente Schouwen-Duiveland
Postbus 5555
4300 JA Zierikzee

Ook kunnen mondeling zienswijzen worden ingediend. U kunt hiervoor een afspraak maken met Karin Nomden via 0111-452 250.

LET OP!
Zienswijzen moeten in de Nederlandse taal zijn opgesteld

Wat gebeurt er hierna?

Na 14 september 2020 worden alle zienswijzen door de gemeente Schouwen-Duiveland gebundeld en ter behandeling voorgelegd aan de provincie Zeeland. De zienswijzen worden betrokken bij het definitieve besluit. In de antwoordnotitie kunt u terugvinden of en op welke wijze uw zienswijze in het definitieve besluit is verwerkt.