Erfgenamenonderzoek

Omschrijving

Na overlijden van een familielid krijgt u te maken met het erfrecht. Als niet duidelijk is wie de erfgenamen zijn, is erfgenamenonderzoek nodig. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente.

Meestal blijkt uit het testament van de overledene wie de erfgenamen zijn. Als er geen testament is, geldt het wettelijk erfrecht. Is niet duidelijk wie de erfgenamen zijn, dan doet de notaris een schriftelijke aanvraag bij de gemeente voor erfgenamenonderzoek in (onder meer) de gemeentelijke BRP. Dit betekent dat hij om een opgave van nabestaanden vraagt.

U kunt het erfgenamenonderzoek ook zelf doen. Daarvoor moet u kunnen aantonen dat er een relatie bestaat met de overledene. U kunt hiervoor schriftelijk een aanvraag doen bij de gemeente.

Het erfgenamenonderzoek is bedoeld om na te gaan of er mogelijk nog andere kinderen of erfgenamen zijn dan in eerste instantie bekend is. Duidelijkheid over eventuele erfgenamen is nodig om een verklaring van erfrecht op te kunnen stellen. Voor het regelen van allerlei zaken met onder meer de bank, verzekeraar etcetera hebt u een verklaring van erfrecht nodig. Deze verklaring vormt voor instanties een bewijs dat met de juiste persoon zaken wordt gedaan.

Als de overledene geen Nederlander is, is vaak erfgenamenonderzoek in buitenlandse archieven nodig. Dat kan langer duren en ook kostbaar zijn.

 Erfgenamen (volgens de wet) zijn:

  • echtgenoot, kinderen en (achter)kleinkinderen
  • ouders, broers en zusters en hun kinderen
  • grootouders met hun (klein)kinderen
  • ooms, tantes, neven en nichten
  • overgrootouders en hun afstammelingen tot in de zesde graad

Zonder bloedverwanten vervalt de nalatenschap aan de Nederlandse staat.

Geen erfgenamen (volgens de wet) zijn:

  • zwager en schoonzuster
  • aangetrouwde kinderen en stiefkinderen
  • een gescheiden man of vrouw

Wat doet de notaris voor een Verklaring van Erfrecht

De notaris zoekt aan de hand van de wettelijke regels en een eventueel testament uit wie de erfgenamen zijn. Bovendien zoekt hij in de gemeentelijke registers of er nog andere erfgenamen zijn, een zogeheten erfgenamenonderzoek. Het kan zijn dat er onbekende kinderen zijn of andere erfgenamen. Eventueel zoekt de notaris dit ook uit in het buitenland. De verklaring van erfrecht hoeft niet gemaakt te worden door de notaris die een eventueel aanwezig testament heeft opgesteld. Als de notaris zeker weet wie de erfgenamen zijn, dan zet hij dat in een verklaring.

Hoe werkt het?

Om een erfgenamenonderzoek aan te vragen, kunt u contact opnemen met de notaris die de nalatenschap van de overleden persoon regelt. U kunt ook zelf een erfgenamenonderzoek aanvragen. Klik op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu van deze pagina.