Waterveiligheid

Het beleid voor de veiligheid van de primaire waterkeringen voor de langere termijn is door het Rijk vastgelegd in de Deltabeslissing Waterveiligheid, een onderdeel van het Deltaprogramma. Bij de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie, ook onderdeel van het Deltaprogramma, is het uitgangspunt dat we in 2050 geen last meer mogen hebben van het water en dat het beleid dat daarvoor nodig is in 2020 vastgelegd moet zijn.

De primaire waterkeringen, zijn de belangrijkste waterkeringen die direct bescherming bieden tegen overstromingen bij hoogwater vanuit de Noordzee, de Oosterschelde, het IJsselmeer, het Volkerak-Zoommeer en het Grevelingenmeer.

Beschermingsniveau

Regionale waterkeringen