Verzoek handhaving omgevingsrecht

Omschrijving

Het is mogelijk om bij de gemeente een ‘Verzoek tot handhaving’ in te dienen. Het indienen van een verzoek tot handhaving betekent dat u de gemeente er op wijst dat u vermoedt dat iemand de regels overtreedt.

Om te kunnen verzoeken om handhaving is het volgens de wet vereist dat u bent aan te merken als belanghebbende. Onder een belanghebbende wordt verstaan:

  • degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

Indien het bijvoorbeeld een bouwwerk betreft dat gebouwd is zonder bouwvergunning kunnen bijvoorbeeld de buren aangemerkt worden als belanghebbende.

Om te kunnen beoordelen of u aan te merken bent als belanghebbende is het noodzakelijk dat de gemeente weet wie om handhaving verzoekt. Om deze reden kan de gemeente een anoniem verzoek om handhaving niet in behandeling nemen. Tijdens de behandeling van zo'n verzoek worden uw belangen en die van degene op wie de klacht betrekking heeft tegen elkaar afgewogen. Het is daarbij niet te voorkomen dat bekend wordt dat u het verzoek heeft ingediend.

Een verzoek kan terecht of niet terecht zijn.

Een toezichthouder moet altijd een onderzoek ter plaatse uitvoeren naar aanleiding van het verzoek. Als er geen overtreding is geconstateerd zal het verzoek schriftelijk afgewezen worden. De verzoeker krijgt in eerste instantie nog de gelegenheid zijn zienswijze in te dienen op het voornemen tot afwijzen. De afwijzing geeft een belanghebbende burger het recht om bezwaar en beroep in te dienen.

Als er wel sprake is van een overtreding dan is de gemeente wettelijk verplicht te onderzoeken of er alsnog een vergunning of toestemming kan worden verleend. Wanneer dit kan dan krijgt de overtreder eerst de kans om alsnog een vergunning aan te vragen. Is het niet mogelijk om nog een vergunning te verlenen, dan zal de illegale situatie beëindigd moeten worden. Dat kan betekenen dat een illegaal gebouwd bouwwerk moet worden afgebroken of dat een bepaald gebruik moet stoppen.

Waarvoor kunt u een verzoek tot handhaving indienen?

  • bodem(vervuiling)
  • lucht(verontreiniging)
  • geluid(soverlast)
  • afval
  • illegaal bouwen
  • illegaal gebruik van gronden en gebouwen
  • illegale permanente bewoning in recreatiewoningen
  • overtreding sluitingstijden horecabedrijven

Los hiervan kunt u altijd een melding van een vermoedelijke overtreding van de regelgeving. Hierbij gelden bovenstaande formele vereisten niet. 

Indien u geen verzoek tot handhaving wilt indienen is het toch mogelijk om een melding te doen bij het niet naleven van de milieueisen (eerste vier aandachtspuntjes in de opsomming hierboven). Dit kan via het indienen van een milieuklacht, zie 'Bekijk ook' in het rechter menu op deze pagina.

Overige betrokken instanties

Naast de gemeente zijn er verschillende instanties die zich bezighouden met de handhaving van de wetgeving. In de eerste plaats natuurlijk de politie. Maar ook bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, het Waterschap (voor de Waterwet) en de Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit.

Hoe werkt het?

Als u een overtreding of -misdrijf zoals hierboven omschreven vermoedt, kunt u een verzoek tot handhaving indienen. Klik op de knop 'Aanvragen'' in het rechtermenu op deze pagina.