Uitgifte in erfpacht

Naast de verkoop van bouwgrond is de gemeente Schouwen-Duiveland tot 31 december 2018 met een pilot gestart voor de uitgifte van bouwgrond in erfpacht. 

WAT IS ERFPACHT?

Anders dan bij uitgifte in eigendom (koop) bent u bij uitgifte in erfpacht geen eigenaar van de grond. Indien de gemeente een bouwkavel aan u in erfpacht uitgeeft, hebt u het recht op deze grond een woning te bouwen en de grond in gebruik te nemen.

KOSTEN

Voor de erfpacht betaalt u een vergoeding aan de gemeente, de erfpachtcanon. De erfpachtcanon (een rentepercentage) wordt jaarlijks aan u in rekening gebracht en wordt berekend over de grondwaarde. De grondwaarde betreft de uitgifteprijs van de bouwgrond vermeerderd met omzetbelasting zoals die geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst voor uitgifte in erfpacht. Jaarlijks stelt de gemeente Schouwen-Duiveland de grondwaarde en het rentepercentage vast als basis voor de uitgifte in erfpacht. De erfpachtcanon wordt jaarlijks geïndexeerd. Naast de jaarlijkse canon bent u eenmalig kosten verschuldigd voor onder andere de notaris en het kadaster.

ONDER WELKE VOORWAARDEN WORDT TOT UITGIFTE IN ERFPACHT OVERGEGAAN?

De voorwaarden waaronder bouwgrond in erfpacht wordt uitgegeven zijn vastgelegd in de Algemene voorwaarden tot uitgifte in erfpacht Schouwen-Duiveland 2016. Voor woningbouw gelden de hoofdstukken 1, 2 en 3. Naast de algemene erfpachtvoorwaarden kan de gemeente bijzondere erfpachtvoorwaarden opnemen in de overeenkomst tot uitgifte in erfpacht.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN ERFPACHT?

Erfpacht maakt de aankoop van een woning voor meer mensen bereikbaar doordat:

  • de grond niet wordt aangekocht, waardoor er meer financiële ruimte ontstaat voor aankoop van de woning.
  • de jaarlijks te betalen canon met het huidige belastingstelsel aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.
  • over de grondwaarde niet afgelost hoeft te worden.
  • de grond te allen tijde tegen de oorspronkelijke uitgifteprijs kan worden aangekocht.
  • het rentepercentage voor twintig jaar vast staat. De canon wordt jaarlijks geïndexeerd met het consumentenprijsindexcijfer.

KUNT U HET PERCEEL OP EEN LATER MOMENT ALSNOG AANKOPEN?

De uitgifte in erfpacht is eeuwigdurend. U kunt echter op ieder gewenst moment de grond die u in erfpacht hebt, aankopen. De grondwaarde waarvoor het perceel kan worden aangekocht blijft gedurende de gehele erfpachtperiode gelijk aan de grondwaarde zoals vastgelegd in de overeenkomst tot uitgifte in erfpacht.

HEBT U NOG VRAGEN?

Misschien hebt u nog vragen. In dat geval kunt u contact opnemen met de cluster Ontwikkelingsbedrijf. Dit kan door een e-mail te sturen naar Anne Marie Roda of telefonisch via telefoonnummer (0111) 452 432.