Sloopmelding, gebouw of woning

Omschrijving

Voor sloopactiviteiten, waarbij de hoeveelheid vrijkomend sloopafval minimaal 10 m³ bedraagt en bij het verwijderen van asbest, geldt een meldingsplicht.

Bij monumenten, beschermde stads- of dorpsgezichten en in de gevallen waarin het bestemmingsplan dat vereist, blijft naast de meldingsplicht de vergunningsplicht bestaan.

De sloopmelding moet uiterlijk vier weken voor aanvang van de sloopwerkzaamheden worden ingediend. Ontbreken er stukken? Dan is er officieel geen sprake van een melding en mag niet worden begonnen met de sloop. De melding moet opnieuw (compleet) ingediend worden.

Minimaal twee (werk)dagen voor aanvang van de werkzaamheden neemt u contact op met de gemeente om aan te geven dat u met de werkzaamheden gaat starten.

In spoedeisende gevallen (brand en calamiteiten) kan de gemeente bepalen dat de meldingstermijn niet geldt en kan direct worden gestart met de werkzaamheden. De melding moet dan alsnog zo spoedig mogelijk worden ingediend.

Uitzondering

Een sloopmelding mag vijf werkdagen voor de sloop worden ingediend in geval van asbestverwijdering in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden. Alleen als dit anders tot onnodige leegstand van het gebouw zou leiden of het gebruiksgenot daarvan ernstig zou belemmeren.

Voor het verwijderen van maximaal 35 m³ geschroefde asbesthoudende hechtgebonden platen, vloertegels of niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking uit een woning, volstaat het aanvragen van een 'Bewijs van melding' bij de Servicelijn. Meer informatie vindt u bij ‘Asbest verwijderen’.

Hoe werkt het?

U doet de sloopmelding via het omgevingsloket.nl. Hebt u ook een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u gelijk met de melding een aanvraag indienen via omgevingsloket.nl.

Na de sloopmelding

De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Is uw melding niet compleet? Dan krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen.

Is uw melding wel compleet? Dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Start en einde werkzaamheden melden

Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, meldt u dit bij de gemeente. Doe dit minimaal twee werkdagen van tevoren. Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

Wat moet ik doen?

Stuur de volgende documenten mee met uw aanvraag:

  • een duidelijke situatietekening waarin aangegeven is wat er gesloopt gaat worden en waar de sloopwerkzaamheden plaatsvinden
  • in veel gevallen een asbest(inventarisatie)rapport. Een asbestinventarisatierapport moet u altijd meesturen als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

De gemeente kan u informeren over de noodzaak van andere rapporten.

Hebt u tegelijkertijd een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan ontvangt u binnen acht weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met zes weken worden verlengd.

Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege). Bij ingewikkelde aanvragen ontvangt u binnen 26 weken bericht. Deze termijn kan eenmalig met zes weken verlengd worden. Hierbij krijgt u de vergunning niet automatisch.

Wat kost het?

Een sloopmelding is gratis.

Bij een sloopvergunning bij monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten variëren de kosten (afhankelijk van de aard van de bescherming) van € 187,80 tot € 405,40.

Een sloopvergunning op grond van een bestemmingsplan kost € 187,80.