Principeverzoek

Omschrijving

Hebt u plannen voor uitbreiding of verandering van functie van uw pand of perceel? Dan kunt een principeverzoek indienen. Met een principeverzoek (schetsplan) kunt u het gemeentebestuur polsen of een toekomstige bouwaanvraag of functieverandering planologisch kans van slagen heeft. De gemeente spreekt zich uit of zij in principe medewerking wil verlenen aan een planologische procedure om uw verzoek mogelijk te maken.

Hoe werkt het?

Om een principeverzoek aan te vragen, klikt u op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina.

U hoeft geen gedetailleerde bouwtekeningen in te dienen. Wel moet u een situatieschets op schaal toevoegen en een beschrijving van uw verzoek.

De cluster Omgevingsbeleid kan voor de locatie een quickscan uitvoeren. Dit is afhankelijk van de eerste toets van mate van haalbaarheid van het plan. Als op grond van het vigerende beleid volstrekt duidelijk is dat geen medewerking kan worden verleend aan het plan, wordt er geen quickscan uitgevoerd. Op dat moment wordt een besluit genomen om geen medewerking te verlenen.

Als er nader onderzoek noodzakelijk is om de haalbaarheid aan te tonen wordt een quickscan gemaakt. In de quickscan onderzoeken wij alle elementen die van invloed kunnen zijn op uw plan en beschrijven we alle bevindingen. Hieruit blijkt welke elementen in het vervolgproces extra aandacht vragen en soms zelfs een indicatie geven dat het plan planologisch-procedureel niet haalbaar is. De quickscan vormt het afwegingskader voor de gemeente om in beginsel positief of negatief tegenover uw plan te staan. De aanvrager krijgt hierover schriftelijk bericht. De quickscan is daarbij gevoegd.

Als wij positief staan tegenover uw plan, dan volgt in de quickscan een advies over de te volgen planologische procedure. Daarnaast leggen wij u uit welke onderzoeken en rapporten voor uw plan nodig zijn.

Wat kost het?

Een principeverzoek kost € 608,50. Als wij een negatieve grondhouding aannemen ten aanzien van een aanvraag om een (principe)uitspraak, maar geen quickscan is opgesteld over de aanvraag, hebt u recht op 50 % teruggave.