Omgevingsvergunning, bomen kappen

Omschrijving

Een groot aantal bomen op Schouwen-Duiveland hebben een beschermde status en mogen alleen met toestemming van de gemeente gekapt worden. De gemeente houdt een lijst bij van de bomen die niet zonder toestemming verwijderd mogen worden.

Het kappen van een boom kan soms noodzakelijk zijn. Dit is het geval als de boom een gevaar vormt of zon en zicht wegneemt. Met het oog op onderhoud kan het ook wenselijk zijn dat de boom wordt gekapt, bijvoorbeeld om andere bomen meer ruimte te geven.

Weigeringsgronden

De gemeente kan een vergunning om de volgende redenen weigeren:

  • natuurwaarde van de boom
  • de landschappelijke, beeldbepalende of cultuurhistorische waarde van de boom
  • de waarde van de boom voor stads- en dorpsschoon
  • de waarde voor de leefbaarheid van de boom

Omgevingsvergunning kappen aanvragen

Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning weegt de gemeente het belang van het kappen van de boom af. Dit kan ertoe leiden dat een waardevolle boom toch gekapt wordt als de boom bijvoorbeeld dreigt om te waaien.

De gemeente kan aan de omgevingsvergunning aanvullende voorwaarden verbinden, zoals een herplantplicht. Ook kan de gemeente een termijn stellen waarbinnen u moet herplanten.

Hoe werkt het?

Via het omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen.

De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met zes weken worden verlengd. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend. Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met zes weken worden verlengd. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

Wat kost het?

De omgevingsvergunning kost € 187,90