Natuur (stikstof) en de omgevingsvergunning

Bij een omgevingsvergunning, die u bijvoorbeeld aanvraagt omdat u gaat bouwen, verbouwen of een locatie ontwikkelt moet (soms) ook het aspect natuur worden onderzocht.

Het kan gaan om de bescherming van dier- en plantensoorten. Ook het effect  van bijvoorbeeld stikstof (PAS) op omliggende Natura2000-gebieden nemen we mee in de beoordeling. De gemeente heeft hierin een signalerende en soms ook toetsende functie.
Als we uw aangevraagd omgevingsvergunning beoordelen, kijken we eerst of uw aanvraag effect kan hebben op de omgeving/natuur. Als dit het geval is dan moet u een aanvullend natuuronderzoek doen. Daaruit moet uit blijken of er inderdaad sprake is van een effect en zo ja, welk effect dan.
Uit het natuuronderzoek blijkt ook of er nog een vergunning of bijvoorbeeld toestemming van de provincie Zeeland nodig is.

Stikstof (PAS)

Stikstof heeft een effect op Natura2000-gebieden, soms op grote afstand, Het is daarom onderdeel van de beoordeling. En bij veel activiteiten komt stikstof vrij, zoals bij bouwactiviteiten, verkeer en het houden van dieren.
Dit betekent dat er vaak een berekening nodig is. Dit doen we om het effect van stikstof te kunnen beoordelen op de natuur. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van het rekenprogramma AERIUS.

Wanneer geen stikstofberekening

Inmiddels is er ook al veel inzicht in wanneer een activiteit leidt tot een stikstofeffect op een Natura2000 gebied en wanneer niet. Hierdoor kunnen we in een aantal gevallen uitsluiten dat een aanvullend onderzoek nodig is.
Hiervoor hebben we een kaart opgesteld.
Op de kaart zijn de gebieden aangegeven die, uitgaande van de (ver)bouw van één woning, mogelijk zorgen voor een stikstofeffect op een Natura2000-gebied.
Dit betekent dat, als u een woning wilt realiseren of verbouwen in één van deze gebieden, u bij de aanvraag omgevingsvergunning ook een stikstofberekening moet voegen.
Buiten de aangeven gebieden hoeft dat niet.
Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor de bouw van twee of meer woningen of voor een andere activiteiten, dan moet u in alle gevallen een stikstofberekening bijvoegen.