Bestemmingsplan

Omschrijving

De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het kan belangrijk zijn dat u weet welke bestemming (zoals een bedrijfsfunctie of een woonfunctie) een gebied heeft. Bijvoorbeeld als u een huis gaat kopen of huren.

Het bestemmingsplan geeft u antwoord op vragen zoals:

  • Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?
  • Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
  • Mogen wegen worden aangelegd?
  • Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • een of meerdere verbeeldingen of plankaarten
  • regels over de bebouwing en het gebruik
  • een toelichting

Bestemmingsplannen inzien

Bestaande bestemmingsplannen bekijkt u op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan op verzoek

Het kan zijn dat uw plan in strijd is met het bestemmingsplan. In sommige gevallen heeft de gemeente de mogelijkheid om van het bestemmingsplan af te wijken. Een daarvan (de zwaarste procedure) is een bestemmingsplan op verzoek.

Wij adviseren u om altijd eerst een principeverzoek in te dienen, voordat u een bestemmingsplan op verzoek indient. Met een principeverzoek (schetsplan) kunt u het gemeentebestuur polsen of een toekomstige bouwaanvraag of functieverandering planologisch kans van slagen heeft. De gemeente spreekt zich uit of zij in principe medewerking wil verlenen aan een planologische procedure om uw verzoek mogelijk te maken.

Hoe werkt het?

U kunt een formeel bestemmingsplan verzoek indienen via de knop ‘Formeel bestemmingsplan verzoek’ in het rechtermenu op deze pagina.

Voordat u een formeel verzoek voor een bestemmingsplan doet, kunt u nakijken of er reeds een bestemmingsplan voor het gebied is gemaakt. Bestemmingsplannen vanaf 2010 kunt u digitaal inzien via ruimtelijkeplannen.nl.

Wat kost het?

Aan de behandeling van een bestemmingsplan op verzoek zijn legeskosten verbonden. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan bedraagt € 3.614. De legeskosten worden verhoogd met de kosten van eventuele adviezen die nodig zijn voor het vaststellen van een bestemmingsplan.