Milieu, klacht

Omschrijving

Als burger, bedrijf of instelling (omwonenden of belangengroeperingen) kunt u bij het niet naleven van de milieueisen, een klacht indienen. Het betreft hier milieuonderwerpen ten aanzien van bedrijven, onder andere voor:

  • bodemvervuiling
  • luchtverontreiniging
  • geluidsoverlast
  • (bedrijfs)afval

De gemeente beschermt het milieu binnen haar grondgebied. Bedrijven moeten voor het uitoefenen van hun werk aan de gestelde milieuregels voldoen. Als u van mening bent dat in uw omgeving sprake is van onnodige of buitensporige milieubelasting, dan kunt u dit melden bij de gemeente. Dit geldt ook voor geluidsoverlast veroorzaakt door evenementen.

Zowel burgers als bedrijven kunnen te maken krijgen met de handhaving van de milieuwetgeving. Een bedrijf krijgt bijvoorbeeld regelmatig een toezichthouder van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) op bezoek.

Overige milieuwetgeving

Naast de Omgevingsvergunning kan de gemeente op het gebied van het omgevingsrecht ook handhavend optreden in het kader van de Wet bodembescherming. Maar ook op afzonderlijke artikelen van de Wet milieubeheer of het Activiteitenbesluit milieubeheer, zoals het illegaal storten van afval of het opzettelijk vervuilen van het milieu, kan de gemeente handhavend optreden.

Overige betrokken instanties

Naast de gemeente zijn er verschillende instanties die zich bezighouden met de handhaving van de milieuwetgeving. In de eerste plaats natuurlijk de politie. Maar ook Rijkswaterstaat, het Waterschap (voor de Waterwet) en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit.

Hoe werkt het?

Als u een milieuovertreding of -misdrijf vermoedt, hebt u diverse mogelijkheden om dit kenbaar te maken:

  • u kunt uw klacht 7 dagen per week en 24 uur per dag melden bij de milieuklachtenlijn (0118) 412 323
  • u kunt een melding doen bij de politie