14-11-2019: Begrotingsraad

Begrotingsraad 2019
Raadsleden in de burgerzaal tijdens de begrotingsraad in 2019

Op 11 en 14 november werd de begroting behandeld en vastgesteld 2020 - 2023 in de gemeenteraad. Alle amendementen en moties op een rij.

Ga voor de begroting, uitgewerkte amendementen en moties naar de raadsinformatiepagina (de documenten staan onder agendapunt 3). Hier kunt u ook de begrotingsvergadering terugluisteren. Als er in de tabel '(gewijzigd)' staat onder een motie betekent dit dat de motie tijdens de vergadering gewijzigd is. De bijgewerkte moties staan in de loop van week 47 online.

Scroll de tabel om meer te zien
Nummer Fractie Onderwerp Besluit
A1 VVD Noodlokalen Brede school Noorderpolder Aangenomen
A2 VVD Kleine musea binnen de VMSD Aangenomen
A3 LSD Extra impuls praktijkgericht onderwijs 2.0 Aangenomen
A4 LSD / VVD Herijking kadernota subsidies en ASV Aangenomen
A5 LSD Eén Regioschool in cluster Noord-West Aangenomen
A6 LSD / VVD Prioritering uitvoering en financiering masterplannen en stads- en dorpsvisies Aangenomen
A7 LSD Herstructurering ontkoppelen van integrale gebiedsontwikkeling Aangenomen
A8 CDA Tiny houses Duiveland (Bruinisse) Vervangen door motie M29
A9 CDA (gewijzigd) Procesbegeleider voor burgerinitiatieven Aangenomen
       
A10      
(gewijzigd)      
       
CDA      
       
Effectiever met isolatiefonds      
       
Aangenomen      
       
A11      
(gewijzigd)      
       
CDA      
       
Onderzoek parkeerbehoefte bushalte Bruinisse      
       
Aangenomen      
       
A12      
       
CDA      
       
Transformatie sociaal domein      
       
Aangenomen      
       
A13      
       
D66      
       
Ondertekenen Zeeuwse bijenstrategie      
       
Vervangen door motie M30      
       
A14      
(gewijzigd)      
       
GL      
       
Materialen paspoort      
       
Aangenomen      
       
M1      
(gewijzigd)      
       
VVD      
       
Externe inhuur      
       
Aangenomen      
       
M2      
       
LSD      
       
Takendiscussie verbonden partijen      
       
Aangenomen      
       
M3      
       
LSD VVD      
       
Zienswijze DR B-H en OV B-H betrekken bij uitvoering bestuursopdracht creëren budgettaire ruimte      
       
Aangenomen      
       
M4      
(gewijzigd)      
       
CDA      
       
Bestuur en burgerzaken / begrijpelijke taal      
       
Aangenomen      
       
M5      
       
CDA      
       
Infographic Sociaal domein      
       
Aangenomen      
       
M6      
       
CDA      
       
Tekort Sociaal domein      
       
Aangenomen      
       
M7      
       
D66      
       
Verbeteren toegankelijkheid begroting met behulp van app      
       
Verworpen      
       
M8      
(gewijzigd)      
       
D66      
       
Samenvattend hoofdstuk grote projecten      
       
Aangenomen      
       
M9      
       
D66      
       
Tegen eenzaamheid      
       
Aangenomen      
       
M10      
(gewijzigd)      
       
SGP      
       
Middelen IHP      
       
Aangenomen      
       
M11      
       
SGP      
       
Groenonderhoud      
       
Aangenomen      
       
M12      
       
SGP      
       
Actuele demografische cijfers      
       
Aangenomen      
       
M13      
(gewijzigd)      
       
SGP      
       
Huisvesting tijdelijke medewerkers      
       
Aangenomen      
       
M14      
       
PvdA      
       
Doelgroepenvervoer      
       
Aangenomen      
       
M15      
(gewijzigd)      
       
GL      
       
Door de bomen het bos weer zien      
       
Verworpen      
       
M16      
       
GL      
       
Stikstof depositie bank      
       
Aangenomen      
       
M17      
(gewijzigd)      
       
GL      
       
Scanauto voor parkeercontrole      
       
Aangenomen      
       
M18      
(gewijzigd)      
       
GL      
       
Global goals gemeente      
       
Aangenomen      
       
M19      
(gewijzigd)      
       
GL      
       
Tijdelijke natuur      
       
Aangenomen      
       
M20      
       
GL      
       
Herstructurering bedrijventerreinen      
       
Aangenomen      
       
M21      
(gewijzigd)      
       
GL      
       
Opstellen antennebeleid 5G      
       
Aangenomen      
       
M22      
(gewijzigd)      
       
HvSD      
       
Stimuleren lokale agrarische economie      
       
Verworpen      
       
M23      
       
HvSD      
       
Fonds kringlooplandbouw      
       
Verworpen      
       
M24      
       
HvSD      
       
Onderzoek zouttolerante teelten      
       
Verworpen      
       
M25      
       
HvSD      
       
Snelheidsbeperking N-wegen      
       
Verworpen      
       
M26      
(gewijzigd)      
       
HvSD      
       
Van kale begraafplaats tot bloeiend monument      
       
Verworpen      
       
M27      
       
HvSD      
       
Begraafplaats Ellemeet inrichten cultuurhistorische bijen- en vlindertuin      
       
Verworpen      
       
M28      
       
HvSD      
       
Campagne tegen zwerfafval      
       
Aangenomen      
       
M29      
       
CDA      
       
Tiny houses Duiveland (Bruinisse)      
       
Aangenomen      
       
M30      
       
D66      
       
Ondertekenen Zeeuwse bijenstrategie      
       
Aangenomen