Klimaat en water

Klimaatverandering

Het klimaat verandert. Hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, heftigere buien en drogere zomers. Daar moeten we volgens de KNMI ’14- klimaatscenario’s’ in Nederland rekening mee houden. Als we niks doen kan dit leiden tot schade en zelfs slachtoffers.

In het nationale deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en water robuust is ingericht. Het plan heeft als doel dat schade door hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt. De overheden (lokaal, regionaal als nationaal) gaan, in nauwe samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties, in drie stappen te werk:

  • Weten: Analyseren wat de gevolgen zijn van klimaatverandering voor de diverse functies in een gebied in de periode tot 2050 (met een doorkijk naar 2100).
  • Willen: Concrete doelen stellen voor het verbeteren van de waterrobuustheid en klimaatbestendigheid in de periode tot 2050 en een passende strategie formuleren.
  • Werken: De doelen en de strategie vastleggen in bijvoorbeeld beleidsplannen, wetten en regels en programma's voor uitvoering, beheer en ‘groot’ onderhoud.

Op deze pagina's leest u meer over wat Schouwen-Duiveland op dit gebied doet.