Duurzame regelingen voor bedrijven en verenigingen

Een duurzaam en energieneutraal Schouwen-Duiveland. Om dat te realiseren willen we u – ondernemers en verenigingen van Schouwen-Duiveland – zoveel mogelijk stimuleren om zelf duurzame maatregelen te nemen. 

Hier leest u meer over welke stimuleringsregelingen er zijn, waar u terecht kunt voor informatie en advies en met welke wetgeving u rekening moet houden.

Steeds vaker krijgen organisaties van hun klanten de vraag om de CO2-uitstoot van hun bedrijfsvoering te delen. Met de Milieubarometer maakt u eenvoudig een CO2-footprint, met de juiste CO2-factoren. Wij bieden bedrijven hiervoor een gratis startabonnement van de milieubarometer aan. De milieubarometer is een instrument dat ontwikkeld is door stichting Stimular.

De Milieubarometer vat de milieu-impact (inclusief CO2 uitstoot) van uw organisatie samen in heldere grafieken en kengetallen. U kunt de milieuwinst door de jaren heen monitoren, doelen stellen, of uw eigen organisatie met het branchegemiddelde vergelijken. Grote organisaties kunnen het abonnement uitbreiden en meerdere vestigingen met elkaar vergelijken.

Het kwantificeren en monitoren van duurzaamheidsdoelen geeft grip op de impact van de organisatie. Zo kunt u beter zien of u voldoende voortgang boekt om bijvoorbeeld in 2030 uw footprint te halveren of zelfs al klimaatneutraal te zijn. Of dat u op koers bent voor uw gekozen afvalscheidingsdoel van 85 % in 2025.

Doelen en indicatoren zijn niet voor niets onderdeel van duurzaamheidscertificaten zoals de CO2-Prestatieladder en ISO 14001; ze zetten u in beweging in de gewenste duurzame richting.

Aanmelden kan via milieubarometer.nl of via ewsd.nl/projecten/.

Om ook bedrijven en verenigingen te stimuleren duurzamer te worden, heeft de gemeenteraad van 2020 tot en met 2028 € 40.000 per jaar beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsadviezen. Deze regeling geldt alleen voor bedrijven en verenigingen met een elektriciteitsverbruik gelijk aan of hoger dan 50.000 kWh en/of een hoger gasverbruik dan 25.000 m3.

Het inwinnen van een duurzaamheidsadvies kost maximaal € 1.500. De gemeente vergoedt 85 % van dit bedrag. De Coöperatie Energie Werkt op Schouwen-Duiveland voert deze regeling voor de gemeente Schouwen-Duiveland uit.

Wilt u meer informatie over de regeling of een duurzaamheidsadvies aanvragen? Stuur dan e-mail naar EWSD. 

Ondernemers en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) die willen verduurzamen kunnen een beroep doen op het BNG Duurzaamheidsfonds. Met het BNG Duurzaamheidsfonds kunt u een financiering aanvragen van € 50.000 tot en met € 2.500.000 voor onder andere energiebesparende maatregelen.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op svn.nl.

Een helpende hand bij innovatie: Impuls Zeeland

Als gemeente werken we samen met Impuls Zeeland. Deze organisatie biedt snelle ingang naar alles wat ondernemers verder brengt, zoals marktinformatie, bedrijfskundige support en de juiste contacten. Het is dé partij om samen te kijken naar mogelijkheden voor innovatief en duurzaam ondernemen. Ondernemers in de verblijfsrecreatie met innovatieve plannen voor hun bedrijf kunnen in aanmerking komen voor een voucher die recht geeft op de inhuur van een extern expert, bijvoorbeeld een toeristisch adviseur die kan helpen bij het ontwikkelen van een bedrijfsplan.

Deze vouchers zijn er ook op het gebied van circulair bouwen. De financiële bijdrage is maximaal 50 % van de kosten met een maximum van € 5.000.

Wilt u weten of Impuls Zeeland iets voor u kan betekenen? Een 1e gesprek is altijd vrijblijvend.

Wilt u meer informatie? Kijk dan impulszeeland.nl.

Handige websites voor ondernemers

Wilt u als ondernemer uw pand verduurzamen? En wilt u hiervoor geld lenen tegen een lage rente? Dan kunt u bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) een stimuleringslening afsluiten. Hier hebt u een toewijzingsbesluit van de gemeente voor nodig. Meer informatie over deze regeling en hoe u deze kunt aanvragen leest u hieronder.

Een stimuleringslening is een lening met een lage rente die gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld de verduurzaming van uw pand. Wij stellen hiervoor geld beschikbaar aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De SVn verstrekt en beheert de leningen. Wij kunnen de looptijd en de rente zelf bepalen.

De stimuleringslening voor bedrijven en verenigingen is minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000. De maximale looptijd is 15 jaar en is afhankelijk van het type maatregel en de hoogte van de lening.

Het college stelt het rentepercentage vast op het moment van toewijzing. Maximaal 90 % van de werkelijke kosten van duurzame maatregelen komen in aanmerking voor een lening.

Voorbeelden van duurzame en innovatieve maatregelen waarvoor een stimuleringslening kan worden aangevraagd zijn:

 • zonnepanelen
 • warmtepompen
 • zonneboilers
 • groene daken
 • enzovoort

Meer informatie over de stimuleringslening en de maatregelenlijst is te vinden in de Verordening Stimuleringslening bedrijven en verenigingen gemeente Schouwen-Duiveland 2019.

Hoe werkt het?

Het aanvragen van een stimuleringslening bestaat uit twee stappen:

Stap 1: Aanvragen van een toewijzingsbesluit voor een stimuleringslening bij de gemeente.

Door middel van het aanvraagformulier voor een toewijzingsbesluit vraagt u bij ons een toewijzingsbesluit voor een stimuleringslening aan. U hebt hiervoor de volgende bijlagen nodig:

 • uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • offerte van duurzame maatregelen
 • haalbaarheidsstudie
 • verklaring de-minimissteun

We beslissen binnen 6 weken op uw aanvraag voor een toewijzingsbesluit.

Stap 2: Aanvragen Stimuleringslening duurzaamheid bij SVn.

Met het toewijzingsbesluit dat u van ons ontvangt, kunt u vervolgens de stimuleringslening bij de SVn aanvragen.

Wilt u meer weten?

Inlichtingen kunt u inwinnen bij de afdeling Ruimte en Milieu via telefoonnummer (0111) 452 420.

Duurzaamheidsscans voor bedrijven en verenigingen

Om ook bedrijven en verenigingen te stimuleren duurzamer te worden, heeft de gemeenteraad tot en met 2028 € 40.000 per jaar beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsadviezen. Deze regeling geldt alleen voor bedrijven en verenigingen met een elektriciteitsverbruik gelijk aan of hoger dan 50.000 kWh en/of een hoger gasverbruik dan 25.000 kubieke meter. Het inwinnen van een duurzaamheidsadvies kost maximaal € 1.500. Wij vergoeden 85 % van dit bedrag.

De energiecoöperatie Energie Werkt voert deze regeling voor de gemeente Schouwen-Duiveland uit.

Wilt u meer informatie over de regeling of een duurzaamheidsadvies aanvragen? Dan kunt u mailen naar info@ewsd.nl.

Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aanvragen toewijzingsbesluit

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Meer informatie kunt u vinden op rvo.nl.

Energie-Investeringsaftrek (EIA)

De Nederlandse overheid stimuleert ondernemers om energiebesparende investeringen te doen. Ondernemers mogen daarom gebruikmaken van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Hiervoor komen naast ondernemers ook overheids-ondernemingen, stichtingen en verenigingen die vennootschapsbelastingplichtig zijn in aanmerking. De RVO hanteert een lijst met duurzame technieken waarvoor u als ondernemer subsidie kunt krijgen. Van deze investeringen kunt u 45 % aftrekken van de fiscale winst. 

Voor meer informatie zie rvo.nl.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Variabele afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) 

De Milieu-investeringsaftrek en de Variabele Afschrijving Milieuinvesteringen zijn subsidies van de overheid om milieuvriendelijke producten en/of bedrijfsmiddelen te stimuleren. Hiervoor komen dezelfde ondernemers in aanmerking als voor de EIA. De RVO hanteert voor deze producten en middelen een Milieulijst. Van de investeringen die vallen onder de MIA kunt u 36 % aftrekken van de fiscale winst. Van investeringen die vallen onder de VAMIL kunt u tot 75 % aftrekken van de fiscale winst. 

Voor meer informatie zie rvo.nl.

SDE+ en SDE++

De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is een stimuleringsregeling voor het opwekken van hernieuwbare energie. Bedrijven en non-profit instellingen, die meer duurzame energie produceren dan ze zelf gebruiken, mogen gebruikmaken van de regeling. De subsidie vergoedt tot op bepaalde hoogte het verschil tussen de kostprijs van de energie en de marktwaarde van de geleverde energie. De volgende categorieën vallen onder de SDE+-regeling: biomassa, geothermie, energie uit water, energie uit wind en zonne-energie.

Vanaf 2020 is de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) van kracht. De SDE++ is vooral een uitbreiding op de SDE+-regeling. Hierdoor komen veel meer bedrijven in aanmerking voor deze subsidie.

De regeling richt zich op 5 onderwerpen:

 • Hernieuwbare elektriciteit.
 • Hernieuwbare warmte en groen gas.
 • Hernieuwbare warmte kleinschalig (ISDE).
 • Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen voor vervoer.
 • CO2-reductie in de industrie.

Net als de SDE+ vergoedt de SDE++ tot op een bepaalde hoogte het verschil tussen de kostprijs en de marktwaarde van de energie.

Voor meer informatie zie rvo.nl.

Informatieplicht Energiebesparing Bedrijven

Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken, hebben een energiebesparingsplicht. Deze verplichting tot energiebesparing is vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Meer informatie over deze plicht vindt u op rvo.nl

Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt nu ook een informatieplicht. Meer informatie kunt u vinden op rud-zeeland.nl.

Label C verplichting voor kantoorgebouwen

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen? Dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Meer informatie kunt u vinden op rvo.nl.

BENG

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw geldt, dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

Meer informatie kunt u vinden op rvo.nl.