Natuur (stikstof) en de omgevingsvergunningen

Bij een omgevingsvergunning, die u bijvoorbeeld aanvraagt omdat u gaat bouwen, verbouwen of een locatie ontwikkelt moet (soms) ook het aspect natuur worden onderzocht.

Waarom een onderzoek?

Het kan gaan om de bescherming van dier- en plantensoorten. Ook het effect van bijvoorbeeld stikstof op omliggende Natura2000-gebieden nemen we mee in de beoordeling. Wij hebben hierin een signalerende en soms ook toetsende functie. Wij beoordelen of het aspect natuur relevant is en of er dus een vergunning of ontheffing aangevraagd moet worden bij de provincie Zeeland. Zij zijn verantwoordelijk voor de natuur in Zeeland.

Hoe beoordelen we?

Als we uw aangevraagde omgevingsvergunning beoordelen, kijken we eerst of uw aanvraag effect kan hebben op de omgeving/natuur. Als dit het geval is dan moet u een aanvullend natuuronderzoek doen. Daaruit moet blijken of er inderdaad sprake is van een effect en zo ja, welk effect dan.

Uit het natuuronderzoek blijkt ook of er nog een vergunning of bijvoorbeeld toestemming van de provincie Zeeland nodig is. Wij begeleiden u hierin.

Stikstof

Stikstof heeft een effect op Natura2000-gebieden. Het is daarom onderdeel van de beoordeling. En bij veel activiteiten komt stikstof vrij, zoals bij bouwactiviteiten, verkeer en het houden van dieren.

Dit betekent dat er vaak een stikstofberekening nodig is. Dit doen we om het effect van stikstof te kunnen beoordelen op de natuur. Bij het indienden van een omgevingsvergunning moet er ook een stikstofberekening toegevoegd worden op basis van het rekenprogramma AERIUS. Bij aannemers en architecten is dit programma over het algemeen bekend.

Wanneer geen stikstofberekening?

Inmiddels is er ook al veel inzicht in wanneer een activiteit leidt tot een stikstofeffect op een Natura2000 gebied en wanneer niet. Hierdoor kunnen we in een aantal gevallen uitsluiten dat een aanvullend onderzoek nodig is. Hiervoor hebben we deze kaart (pdf, 305 KB) opgesteld.

Op de kaart zijn de gebieden aangegeven die, uitgaande van de (ver)bouw van één woning, mogelijk zorgen voor een stikstofeffect op een Natura2000-gebied. Dit betekent dat, als u een woning wilt realiseren of verbouwen in 1 van deze gebieden, u bij de aanvraag omgevingsvergunning ook een stikstofberekening moet voegen.

Buiten de aangeven gebieden hoeft dat niet.

Hebt u een omgevingsvergunning nodig voor de bouw van 2 of meer woningen of voor een andere activiteiten, dan moet u in alle gevallen een stikstofberekening bijvoegen.