Onderzoeksrapporten

Evaluatie verzelfstandiging Stadhuismuseum Zierikzee

16 mei heeft de rekenkamercommissie de evaluatie over de verzelfstandiging van het Stadhuismuseum in Zierikzee gepresenteerd. Het onderzoek geeft een antwoord op de vraag in hoeverre de beoogde doelen met de verzelfstandiging van het Stadhuismuseum zijn behaald. In 2015 heeft de gemeenteraad besloten om het Stadhuismuseum op eigen benen te laten staan. In het recente collegeprogramma ‘Verbindend verder’ heeft het college de evaluatie aangekondigd, wat door de rekenkamercommissie is opgepakt.

prestatieafspraken bij aanbestedingen en inkooptrajecten

1 maart 2018 heeft de rekenkamercommissie het onderzoeksrapport naar prestatieafspraken bij aanbestedingen en inkooptrajecten gepresenteerd. Het onderzoek richt zich op prestatieafspraken bij aanbestedingen en inkooptrajecten. Daarbij is onderzocht in hoeverre prestatieafspraken bij aanbestedingen gemaakt, nagekomen en gemonitord worden en welke risico’s de gemeente daarbij loopt. Ook is er gekeken naar de beleidsuitgangspunten met betrekking tot duurzaam inkopen.

REKENKAMERRAPPORT OVER GRONDBELEID 

De Rekenkamercommissie heeft op 20 juni 2016 haar rapport over het ingestelde onderzoek naar het grondbeleid in de gemeente Schouwen-Duiveland gepresenteerd. 
De bestuurlijke behandeling van het rapport vond plaats in de vergadering van 7 juli 2016 van de raadscommissie Samenleving en Bestuur en in de raadsvergadering van 21 juli 2016.

ALS het TIJ KEERT...

Op 3 maart 2014 heeft de rekenkamercommissie het onderzoeksrapport naar de praktijk van ruimtelijk planning in de gemeente Schouwen-Duiveland gepresenteerd. Onderzocht is of de huidige werkwijze van de ontwikkeling van visies en plannen nog aansluit op de dynamiek in de samenleving. Op basis van de bevindingen bevat het rapport een aantal aanbevelingen.
Het rapport is aangeboden aan de gemeenteraad, die in haar vergadering van 24 april 2014 hierover een besluit heeft genomen.