Bekendmaking voornemen voorbereiding bestemmingsplan 'Hogeweg 88-90 Burgh-Haamstede, Duinrand Oost'

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat een nieuw bestemmingsplan 'Hogeweg 88-90 Burgh-Haamstede, Duinrand Oost' wordt voorbereid. Het voorontwerp ligt niet ter inzage. Het voorontwerpbestemmingsplan wordt in het kader van het vooroverleg toegestuurd aan de vooroverlegpartners.

<h1>Bekendmaking voornemen voorbereiding bestemmingsplan 'Hogeweg 88-90 Burgh-Haamstede, Duinrand Oost'</h1>

Het plan

Het voorliggende bestemmingsplan ziet op fase 2 van de herontwikkeling van Duinrand Recreatie bestaande uit Duinrand West (Hogeweg 96a, Burgh-Haamstede) en Duinrand Oost (Hogeweg 88-90, Burgh-Haamstede zoals deze is aangevraagd door de initiatiefnemer van de herontwikkeling. Voor Duinrand West heeft het college reeds een wijzigingsplan vastgesteld. Deze 2e fase ziet op de herontwikkeling van Duinrand Oost. Het bestemmingsplan ziet op het mogelijk maken van een transformatie tot een terrein met recreatiewoningen. Alle standplaatsen voor kampeermiddelen komen te vervallen. Dit is in strijd met de huidige bestemmingsplan “Kop van Schouwen” en de “1e herziening Kop van Schouwen” omdat er meer recreatiewoningen worden gerealiseerd dan het bestemmingsplan toelaat.

Adviserende instanties

Wij stellende vooroverlegpartners in de gelegenheid om advies uit te brengen over het voorontwerpbestemmingsplan. Het gaat in ieder geval om de volgende partijen:

  • Provincie Zeeland;
  • Waterschap Scheldestromen;
  • Veiligheidsregio Zeeland;
  • DNWG

Procedure

De reacties van de vooroverlegpartners verwerken wij in een eindverslag. Op grond van de reacties kijken we of aanpassing van het plan nodig is. Hierna wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. De verwachting is dat het bestemmingsplan in het 4e kwartaal van 2021 wordt vastgesteld. Steeds als het plan ter inzage wordt gelegd, wordt u hierover via een publicatie geïnformeerd.