Kennisgeving gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Realiseren kampeerhuizen camping Duinrand Hogeweg 96a Burgh-Haamstede

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het op 17 december 2020 vastgestelde wijzigingsplan ‘Realiseren kampeerhuizen camping Duinrand Hogeweg 96a Burgh-Haamstede’, met identificatienummer NL.IMRO.1676.00292BpwBH-VA01, van 4 januari 2021 tot en met 15 februari 2021 ter inzage ligt. 

<h1>Kennisgeving gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Realiseren kampeerhuizen camping Duinrand Hogeweg 96a Burgh-Haamstede</h1>

U kunt het wijzigingsplan in elektronische vorm raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

Het wijzigingsplan ligt bovendien ter inzage in de hal van het gemeentehuis. U kunt het daar tijdens de openingstijden inzien. In verband met de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, geldt er een aangepaste werkwijze voor het inzien van stukken. De laatste informatie kunt u vinden op de gemeentelijke website. Ook kunt u een pdf-versie van het wijzigingsplan aanvragen via de gemeentelijke website.

Plangebied

Het plangebied omvat het westelijke deel van Duinrand recreatie, Duinrand West aan de Hogeweg 96a te Burgh-Haamstede. Het plan omvat het her ontwikkelen van Duinrand West. De her ontwikkeling omvat verschillende onderdelen waarvan het overgrote deel rechtstreeks past in het geldende bestemmingsplan.

Het vastgestelde wijzigingsplan ziet op het mogelijk maken van 100 kampeerhuisjes op Duinrand West.

Motivering

Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 5 oktober 2020 tot en met 16 november 2020 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn 105 zienswijzen ingebracht. Bij het wijzigingsplan ligt tevens het vaststellingsbesluit ter inzage. Hierin zijn de ingebrachte zienswijzen behandeld en wordt het besluit gemotiveerd.

Gewijzigde vaststelling

Ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, heeft de gemeenteraad de volgende wijzigingen aangebracht:

Wijzigingen in de regels

 • In de regels bij het wijzigingsplan wordt de opgenomen gebruiksregel waarmee wordt bepaald dat de landschappelijke inpassing wordt aangelegd conform het landschapsplan zoals opgenomen in bijlage 1 vervangen door een voorwaardelijke verplichting.
 • De redactie van de regels in artikel 3 onder a en b van het wijzigingsplan worden als volgt aangepast:
 • o  3.a.: ‘de in artikel 15.2.1. lid c in de tabel onder sub 4 ‘kampeerhuisjes’ in kolom 3 opgenomen maximale oppervlakte van kampeerhuisjes bedraagt voor het plangebied maximaal 51 m2’.
 • o  3.b.: ‘de in artikel 15.2.1. lid c in de tabel onder sub 9 ‘bijgebouw per permanente standplaats’ in kolom 3 opgenomen maximale oppervlakte van bijgebouwen per permanente standplaats bedraagt voor het plangebied maximaal 6 m2’.
 • Omdat de wijze van waterberging op dit moment nog niet vaststaat wordt een voorwaardelijke verplichting aan de regels toegevoegd, luidende: Herinrichting van het watersysteem in het plangebied is slechts toegestaan nadat daarover afstemming heeft plaatsgevonden met de waterbeheerder.

Wijzigingen op de verbeelding

 • De ter plaatse van het plangebied geldende ongewijzigde bestemmingen en aanduidingen zijn ten behoeve van de inzichtelijkheid en raadpleegbaarheid integraal overgenomen uit het moederplan. De verbeelding geeft zodoende een volledig beeld van de na vaststelling van dit wijzigingsplan ontstane situatie.

Wijzigingen in de toelichting

 • In de toelichting bij het wijzigingsplan en in bijlage 4 bij de toelichting (het Inrichtingsplan) wordt verduidelijkt dat langs de Hogeweg en aan de achterzijde van de percelen aan de Hoge Hilleweg ter plekke van de bestemmingen “Groen” en “Groen – Landschappelijk” een beplantingsstrook met opgaande beplanting met een breedte van 5 meter met een aarden wal met een hoogte van 2 meter wordt gerealiseerd.
 • In de toelichting van het wijzigingsplan wordt toegevoegd dat het onderzoek naar de aanwezigheid van explosieven inmiddels is afgerond en dat het terrein op dit aspect vrij gegeven kan worden.
 • De toepassing van de wijzigingsbevoegdheid en de mogelijkheden op basis van het geldende bestemmingsplan worden hier en daar verduidelijkt.
 • De mogelijkheid voor het toekennen van de bestemming ‘Groen-Landschappelijk’ binnen de wijzigingsbevoegdheid wordt nader benoemd.
 • Een omschrijving dat op basis van het geldende bestemmingsplan het aantal kampeerhuisjes momenteel 0 bedraagt is toegevoegd.
 • Benadrukt wordt dat uit het soortenonderzoek blijkt, dat met het nemen van de juiste maatregelen tijdens de aanlegfase van het nieuwe terrein, de ontwikkeling geen belemmering vormt voor beschermde soorten.

Aanpassing bijlagen

 • De bij de mer-beoordeling opgenomen, door Arcadis uitgevoerde, akoestische onderzoeken wegverkeers- en industrielawaai zijn op een aantal punten verduidelijkt. De conclusies zijn ongewijzigd en onverkort actueel.
 • De geactualiseerde onderzoeken van Arcadis zijn samen met de ingediende natuurtoets ten behoeve van de Wnb-vergunning, geactualiseerde stikstofberekeningen en het uitgevoerde explosievenonderzoek als aparte bijlage aan het wijzigingsplan toegevoegd.

De wijzigingen kunnen worden ingezien in het ter inzage wijzigingsplan. Een volledig overzicht is terug te vinden in het vaststellingsbesluit, dat als bijlage bij het plan is gevoegd.

Reageren

Van 5 januari 2021 tot en met 15 februari 2021 kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende:

 • die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpwijzigingsplan bij het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland kenbaar heeft gemaakt;
 • die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpwijzigingsplan bij het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland kenbaar te maken;
 • voor zover het beroep worden ingesteld tegen wijzigingen die het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook langs digitale weg het beroepschrift indienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van deze afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.

Inwerkingtreding

Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening in werking op 16 februari 2021.